Wijzigingsplannen op het Inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard

We werken aan wijzigingsplannen op het Inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard. Dit doen we om de bestemming van tuinbouwbedrijven, verkeersmaatregelen en landschapsstroken concreet ruimtelijk vast te leggen.

Herstructurering tuinbouw Bommelerwaard

Samen met de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en waterschap Rivierenland werken we aan de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard. We willen de tuinbouw economisch perspectief bieden. Tegelijkertijd verbeteren we de leefbaarheid door verkeersmaatregelen en ruimtelijke landschappelijke inpassing. Hiervoor hebben we een samenwerkingsovereenkomst, het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard en een Inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard vastgesteld.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) tuinbouw Bommelerwaard

In het PIP Bommelerwaard liggen ruimtelijke kaders voor de herstructurering vast. Dat geldt voor 3 typen gebieden:

  • intensiveringsgebieden, waar tuinders de ruimte hebben om uit te breiden.
  • extensiveringsgebieden, waar we tuinbouw willen beperken.
  • reserveconcentratiegebieden, bedoeld als reservegebieden wanneer in de intensiveringsgebieden niet voldoende ruimte beschikbaar is.

De tuinbouw-, verkeers- en landschapsdoelen zijn in het PIP verankerd via basiskaarten per gebied. Zo is voor elk intensiveringsgebied aangegeven waar de tuinbouw zich kan vestigen en waar de verkeersmaatregelen en landschapsstroken zullen komen.

Stand van zaken Wijzigingsplannen

  • Gedeputeerde Staten hebben op 11 februari 2020 het Ontwerp wijzigingsplan Nieuwaal, Glastuinbouwbedrijf Rondweg vrijgegeven voor zienswijzen. Het wijzigingsplan maakt de vestiging mogelijk van een nieuwe chrysantenkwekerij van het bedrijf Rodalin bv.
  • Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 11,5 hectare en is gelegen ten zuidoosten van de Kern Nieuwaal in de gemeente Zaltbommel. Het bevindt zich ten noorden van de Middelkampseweg en de Hogeweg en ten westen van de Jacob Ekelmansstraat. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door een hoofdwatergang. De gronden zijn in het geldende inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard aangeduid als ‘intensiveringsgebied’ ten behoeve van glastuinbouw.

Plannen bekijken

Het PIP Bommelerwaard en alle wijzigingsplannen kunt u digitaal bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Bovengenoemd wijzigingsplan van Rodalin bv kunt u vinden door in het zoekveld ‘plannaam of – nummer’ de code NL.IMRO.9925.WPRondweg-ONT1 in te voeren.