Wob-verzoek indienen

Verzoek indienen

U kunt uw schriftelijke verzoek om informatie opsturen naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

We beslissen binnen 4 weken over het verzoek. Deze termijn kunnen we met 4 weken verlengen. Hierover informeren wij de verzoeker schriftelijk en met uitleg voor de eerste 4 weken zijn verstreken.

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

  • u ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw melding geregistreerd is
  • bij een onduidelijk verzoek, nemen wij contact op met de verzoeker om toelichting te vragen. Bestaat het verzoek uit een grote hoeveelheid stukken, informeren wij of het mogelijk is om deze in fasen aan te leveren
  • we inventariseren de aanwezige informatie, beoordelen deze inhoudelijk en toetsen de informatie aan de wettelijke eisen. Het kan zijn dat we delen van de gevraagde informatie niet openbaar maken of dat we stukken anoniem maken. De beweegreden leggen we in het besluit uit
  • Gedeputeerde Staten nemen een besluit en informeren hiermee de verzoeker
  • wij publiceren het verzoek
  • tegen het besluit kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken.

Links en tips

  • Wet openbaarheid
  • indien het verzoek betrekking heeft op informatie die berust bij een ander bestuursorgaan, versturen wij het verzoek door naar dat orgaan. Hiervan doen wij melding bij de verzoeker.

Contact

U kunt bij vragen contact met ons opnemen.