Natuurbescherming: verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000 gebieden

De Wet natuurbescherming beschermt onder andere Natura 2000-gebieden. Vraagt u een omgevingsvergunning aan en heeft u daarbij een vergunning of ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming nodig? U kunt dan volstaan met het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Bij uw vergunningaanvraag voegt u daarvoor extra informatie toe. U kunt de omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket. De instantie die de omgevingsvergunning afgeeft (gemeente of Omgevingsdienst) vraagt vervolgens bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen aan.

Effecten op natura 2000-gebieden door stikstofuitstoot

Is er sprake van stikstofuitstoot bij het uitvoeren van uw activiteit? Zorgt de uitstoot voor stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied? Dan heeft u een vergunning nodig. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 blijkt dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Meer informatie vindt u op de pagina Stikstof.

Effecten op Natura 2000-gebieden door factoren zonder stikstofuitstoot en effecten op beschermde soorten

Naast stikstofuitstoot kan ook voor andere activiteiten een vergunning nodig zijn. Het gaat onder andere om geluid- en lichtverstoring en grondwateronttrekking. Ook recreatie kan leiden tot verstoring en daarom vergunningplichtig zijn. Als uw activiteit leidt tot effecten op het Natura 2000-gebied, doe dan onderzoek (natuurtoets) om te bepalen of sprake is van een vergunningplicht.

Als op de locatie waar u uw activiteit uitvoert beschermde soorten aanwezig zijn en uw activiteit leidt tot effecten op deze soorten dan kan een ontheffing nodig zijn. U dient hiervoor een natuurtoets uit te voeren.

Voorwaarden

De gemeente of Omgevingsdienst ontvangt van ons een verklaring van geen bedenkingen als u bij uw vergunningaanvraag voldoet aan deze voorwaarden:

 • bij stikstofuitstoot en -depositie moet u voldoen aan onze beleidsregels voor stikstof;
 • bij (significant) negatieve effecten door andere factoren moet u voldoende maatregelen treffen om deze te beperken, dit blijkt uit de natuurtoets;
 • bij beschermde soorten dienen voldoende maatregelen genomen te worden om overtredingen van de verboden zoveel mogelijk te voorkomen;
 • bij beschermde soorten betreft de activiteit een belang dat in de wet is opgenomen.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

Bij stikstofuitstoot:

 • een berekening met de AERIUS Calculator. Van deze resultaten maakt u de PDF 'Bijlage AERIUS-berekening – Resultaten (PDF)'.
 • indien u nog geen natuurtoestemming heeft voeg dan de op de relevante referentiedata geldende toestemming(en) zoals een milieuvergunning of milieumelding toe en voeg gegevens toe waarmee de gerealiseerde capaciteit wordt aangetoond.

Bij overige effecten op Natura 2000-gebieden:

 • een natuurtoets met beschrijving van de activiteit en een beoordeling van de effecten op de doelen van het Natura 2000-gebied.
 • een akkoordverklaring van de betrokken grondeigenaren en beheerders indien de aanvrager geen eigenaar/beheerder is.

Bij beschermde soorten:

 • een natuurtoets met beschrijving van de activiteit en een beoordeling van de effecten op de beschermde soorten. Een toelichting wat in de natuurtoets beschreven dient te worden, vindt u in de bijlage van het aanvraagformulier.
 • lijst met soorten waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd.
 • de aanvraag dient ondertekend te worden door de aanvrager of iemand die door de aanvrager is gemachtigd.

Vergunning en verklaring van geen bedenkingen aanvragen

U kunt uw omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket.

Stuur met de benodigde documenten naar de Omgevingsdienst of gemeente waar u uw aanvraag indient.

Tijdpad en kosten

De gemeente of Omgevingsdienst heeft 26 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. Deze periode is inclusief de door ons af te geven verklaring van geen bedenkingen.

De hoogte van de leges kunt u opvragen bij uw gemeente of Omgevingsdienst waar u uw aanvraag doet.

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

 • u vraagt een omgevingsvergunning aan bij de gemeente of Omgevingsdienst;
 • wij ontvangen van de gemeente of Omgevingsdienst een verzoek om een verklaring van geen bedenkingen af te geven;
 • we beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen;
 • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op;
 • wij verlenen of weigeren de verklaring van geen bedenkingen in ontwerp. De gemeente of Omgevingsdienst neemt de ontwerpverklaring van geen bedenkingen op in het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning;
 • de gemeente of Omgevingsdienst publiceert het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit op de aanvraag. Als er geen zienswijzen komen ontvangen wij van de gemeente of Omgevingsdienst een verzoek om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven;
 • wij verlenen of weigeren de verklaring van geen bedenkingen definitief;
 • de gemeente of Omgevingsdienst publiceert het definitieve besluit van de omgevingsvergunning. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen;
 • het is mogelijk dat tijdens de activiteit toezicht plaatsvindt.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.