Natuurbescherming: vergunning voor Natura 2000 gebieden

De Wet natuurbescherming beschermt onder andere Natura 2000-gebieden. Activiteiten die u uitvoert, kunnen negatieve effecten hebben op een Natura 2000-gebied. Voor het uitvoeren van uw plannen heeft u mogelijk een vergunning nodig.

Effecten door stikstofuitstoot

Zorgt de uitstoot voor stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied? Dan heeft u een vergunning nodig. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 blijkt dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Meer informatie vindt u op de pagina Stikstof.

Effecten door factoren zonder stikstofuitstoot

Naast stikstofuitstoot kan ook voor andere activiteiten een vergunning nodig zijn. Het gaat onder andere om geluid- en lichtverstoring en grondwateronttrekking. Ook recreatie kan leiden tot verstoring en daarom vergunningplichtig zijn. Als uw activiteit leidt tot effecten op het Natura 2000-gebied, doe dan onderzoek (natuurtoets) om te bepalen of sprake is van een vergunningplicht.

Voorwaarden

U ontvangt een vergunning als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • bij stikstofuitstoot en -depositie moet u voldoen aan onze beleidsregels voor stikstof;
  • bij (significant) negatieve effecten door andere factoren moet u voldoende maatregelen treffen om deze te beperken, dit blijkt uit de natuurtoets;
  • indien de activiteit effecten heeft op aanwezige beschermde soorten dient u tevens een ontheffing voor beschermde soorten aan te vragen (Wet natuurbescherming beschermde soorten, ontheffing).

Aan te leveren informatie

De informatie die nodig is om een aanvraag te kunnen beoordelen staat opgesomd in deze checklist (PDF 360 kB).    

Een stikstofuitstoot berekening maakt u met de AERIUS Calculator. Van deze resultaten maakt u de PDF 'Bijlage AERIUS berekening - Resultaten (PDF)'.

Vergunning aanvragen

U kunt uw vergunning aanvragen met het webformulier Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Dit webformulier kunt u gebruiken als u een postadres in Nederland heeft. Woont u in het buitenland? Vraag dan het aanvraagformulier op. Dat doet u door contact met ons op te nemen via het vragenformulier of telefoonnummer +31 26 359 99 99.

Na het invullen van het webformulier ondertekent u deze door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Voor het toevoegen van bijlagen kunt u via het formulier gebruik maken van de uploaddienst WeTransfer. Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 133 kB) meesturen met de aanvraag.

In alle andere gevallen kunt u alleen gemachtigde zijn door een aanvraag in te dienen via eHerkenning-ketenmachtiging. Op onze website vindt u meer informatie over eHerkenning bij provincie Gelderland en eHerkenning en ketenmachtiging in het algemeen.

Sinds 24 maart 2020 kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. U kunt hiervoor ons standaardaanvraagformulier gebruiken en in 1 van de opmerkingenvelden aangeven dat u van het SSRS gebruik wilt maken.

Tijdpad en kosten

Wij hebben 26 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer.

Als u deze vergunning aanvraagt, dan betaalt u de provincie daarvoor zogenoemde leges. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland.

Afhandeling vergunning

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

  • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is;
  • we beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen;
  • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op;
  • we publiceren het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. We maken het besluit definitief en betrekken daarbij eventueel ingediende zienswijzen;
  • wij publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen;
  • het is mogelijk dat tijdens de activiteit toezicht door ons plaatsvindt.

Links en tips

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.