Natuurbescherming: bos en bomenrijen, melding van kappen (houtopstanden)

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Indien u houtopstanden wilt kappen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding bij ons indienen. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij een kapmelding niet is vereist, deze staan vermeld in art. 4.1 van de Wet natuurbescherming.

Voorwaarden kapmelding

Voor het indienen van een kapmelding gelden de volgende voorwaarden:

 • u moet de kapmelding tenminste 6 weken, maar niet meer dan een jaar voordat u de houtopstand gaat kappen, bij ons indienen
 • na kap van de houtopstand moet u binnen 3 jaar nieuwe bomen planten
 • indien u niet de eigenaar bent moet u de eigenaar op de hoogte stellen van de voorgenomen kap.

Kunt u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan moet u ook een ontheffing aanvragen.

Toevoegen

Vermeld in het aanvraagformulier onder andere:

 • de kadastrale gegevens van de locatie waar u gaat kappen
 • de boomsoort en leeftijd van de te kappen bomen
 • het aantal bomen (in geval van bomenrij) of de oppervlakte van het te kappen bos
 • een overzichtskaart en een detailkaart waarop de locatie van de te kappen houtopstanden zijn aangegeven.

Kapmelding indienen

U kunt uw kapmelding indienen met het webformulier Wet natuurbescherming: melding van kappen houtopstanden. Dit webformulier kunt u gebruiken als u een postadres in Nederland heeft. Woont u in het buitenland? Vraag dan het aanvraagformulier op. Dat doet u door contact met ons op te nemen via het vragenformulier of telefoonnummer +31 26 359 99 99.

Na het invullen van het webformulier ondertekent u deze door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Voor het toevoegen van bijlagen kunt u via het formulier gebruik maken van de uploaddienst Wetransfer.

Doet u als gemachtigde een vergunningaanvraag of melding? Dan bent u verplicht het door de aanvrager/melder ondertekend machtigingsformulier (PDF 133 kB) bij de aanvraag/melding te voegen.

Tijdpad en kosten

U moet wachten met de kap tot 6 weken na de ontvangstdatum van uw melding. Als wij vinden dat er niet kan worden gekapt, dan krijgt u hierover binnen 6 weken bericht.

Aan het doen van een kapmelding zijn geen kosten verbonden.

Links en tips

 • wij raden u aan om na te gaan of u ook een Wet natuurbescherming ontheffing voor soorten nodig heeft
 • Gedragscode bosbeheer 
 • Met deze gedragscode kunnen bosbeheerders, -eigenaren en -aannemers hun reguliere werkzaamheden, waaronder bestendig bosbeheer, uitvoeren zónder Wet natuurbescherming ontheffing voor soorten; deze ontheffing is namelijk niet nodig als ze werken volgens de gedragscode. In sommige gevallen is tóch een ontheffing nodig (bijvoorbeeld bij niet-bestendig beheer of kap van bomen met vaste rust- of verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten)
 • wij raden u aan de gemeente op de hoogte te stellen van de voorgenomen kap en na te vragen of een omgevingsvergunning (aanlegvergunning) nodig is.
 • als de te kappen houtopstand geen onderdeel uitmaakt van meer dan 21 bomen in een bomenrij of van een oppervlakte van groter dan 10 are bos, dan moet u contact op te nemen met de gemeente. Zij hanteren eigen regels voor het kappen. 
 • Wet natuurbescherming
 • Besluit inwerkingtreding Wet natuurbescherming
 • Natuurparagraaf Omgevingsverordening Gelderland

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.