Wat verandert er in de omgevingsverordening?

We delen actualisatieplan 8 op in 2 delen: wijzigingen die ingaan na een besluit van Provinciale Staten en wijzigingen die op de Omgevingswet moeten wachten.

Wijzigingen die gelden na een besluit van Provinciale Staten

De volgende onderwerpen zijn inhoudelijke wijzigingen in de omgevingsverordening. Ze gelden zo snel mogelijk na een besluit van Provinciale Staten.

Natuur

Een nieuwe regel stelt dat elke ontwikkeling in de groene ontwikkelingszone moet helpen om de kwaliteiten van zo’n gebied sterker te maken. Daarnaast zijn er technische wijzigingen in verschillende kaarten. Dit naar aanleiding van reacties (zienswijzen) op actualisatieplan 7.

Zonnevelden

We voegen regels toe voor gebieden of locaties in het buitengebied die geschikt moeten zijn voor zonneparken. Daarbij kijken we naar de behoefte aan en wens voor energie in dat gebied, de mogelijkheden in het stedelijk gebied (op daken) en de invloed op de ruimtelijke kwaliteit.

Provinciale wegen

Voor het leggen van kabels en leidingen en het plaatsen van gedenktekens stellen we algemene regels op in plaats van een verplichting voor een vergunning.

Glastuinbouw

Het glastuinbouwconcentratiegebied blijft bestaan, maar de regels worden eenvoudiger. Hierdoor is meer maatwerk en flexibiliteit mogelijk. Een alleenstaand glastuinbouwbedrijf kan 1 keer uitbreiden. Daarnaast stellen we een aantal wijzigingen in de kaart voor.

Water

  • Een nieuwe regel vraagt van gemeenten om in de toelichting van een omgevingsplan te beschrijven hoe daarbij rekening is gehouden met de risico’s van klimaatverandering.
  • De wijziging in de lijst van schadelijke stoffen

Wijzigingen die gelden onder de Omgevingswet

De volgende onderwerpen zijn wijzigingen in verband met de Omgevingswet en gelden onder de Omgevingswet.

Water

  • Voor grondwaterbescherming gebruiken we alleen nog rechtstreeks werkende regels voor bedrijven en inwoners. De instructieregels aan gemeenten verdwijnen.
  • Voor bodem- en grondwaterverontreiniging beschreven we nieuwe bodemregels. Deze gaan uit van: preventie, toedeling functies en beheer historische bodemverontreiniging.
  • De waterverordeningen voor de waterschappen worden verplicht onderdeel van de omgevingsverordening.

Provinciale wegen

  • De kaarten voor beperkingengebied en geluidsproductieplafonds.
  • Het gaat hierbij om kaarten met alle provinciale wegen omdat de verkeersintensiteit meer van 1000 motorvoertuigen per etmaal zijn.
  • Kaart waarbij gebied naast de provinciale weg geen handeling of activiteit mag plaatse vinden die nadelige gevolgen hebben op de conditie of de werking van de weg.