Vervuilde grond

Een stuk grond kan vervuild zijn door stoffen die er niet in horen te zitten. Denk bijvoorbeeld aan asbest, metalen, oliën of bestrijdingsmiddelen. Om te zien waar de grond verontreinigd is, kijkt u op de kaart met bodemverontreinigingen in Gelderland.

Kaart met vervuilde grond in Gelderland

Heeft u plannen om een stuk grond te kopen of te verkopen? Dan is het handig om te weten of die grond vervuild is. Waar de grond vervuild is en hoe groot die vervuiling is, staat op de kaart met vervuilde grond in Gelderland. Naast de soort verontreiniging en de locatiecode, staat bij elke locatie aangegeven of er met spoed gesaneerd moet worden.

Melding en verkorte procedure vervuilde grond

Als u plannen heeft met een vervuild stuk grond, dan meldt u dat bij ons. Na maximaal 15 weken geven we aan of er sprake is van een ernstige vervuiling en/of er met spoed gesaneerd moet worden. Een verkorte procedure (6-8 weken) is mogelijk als u denkt dat er geen bezwaren zijn tegen het werken met de vervuilde grond op de locatie. U moet dit zelf nagaan bij mogelijke belanghebbenden.

Vervuilde grond saneren

Soms is het noodzakelijk dat er snel een kabel gelegd wordt in een stuk ernstig vervuilde grond. Bij deze eenvoudige saneringswerkzaamheden is een eenvoudige procedure mogelijk: de BUS-melding. In het Besluit Uniforme Sanering (BUS) op onze website staat wat wel en niet mag als u hiervan gebruik wilt maken. Daar staat ook het meldingsformulier. 

Reactie op de BUS-melding

Na het insturen van het meldingsformulier ontvangt u een bevestiging van ons. U krijgt toestemming voor uw werkzaamheden, tenzij we contact met u opnemen. 

Beleidsnota bodem

Lees voor meer informatie:

Meer informatie

Wilt u meer (gedetailleerde) informatie? Noteer dan de locatiecode en vraag het Bodemdossier bij ons op.