Voorfinanciering ontwikkelkosten windpark of zonnepark

Inmiddels hebben wij in een korte tijd al zoveel aanvragen ontvangen dat het subsidieplafond is bereikt. U kunt momenteel geen aanvraag indienen. Op dit moment is niet bekend of het subsidieplafond nog zal worden opgehoogd. Houdt u daarom de site in de gaten voor verdere informatie.


Wilt u starten met de voorbereidingen van een windpark of zonnepark? Dan kunt u subsidie aanvragen in de vorm van een lening.

Voor wie

 • Eigenaren van een onderneming die hernieuwbare energie (wind- of zonne-energie) produceert en waarbij minimaal 50 natuurlijke personen aangesloten zijn, of
 • Eigenaren van ondernemingen die voor minstens 50% eigendom zijn van zo’n duurzaam energiebedrijf

kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de voorbereiding van windpark of zonnepark. Onder de voorbereiding van een windpark of een zonnepark vallen onder andere kosten voor:

 • projectleiding
 • het opstellen van aanvragen voor ruimtelijke planvorming zoals een MER en het aanvragen van een omgevingsvergunning
 • een marketing- of communicatieplan
 • het uitvoeren van onderzoek voor de financiering van de realisatie van het zonnepark of windpark
 • het opstellen en beoordelen van contracten voor de levering van turbines en panelen
 • het voorbereiden en regelen van de netaanpassing
 • kosten voor overig juridisch en financieel advies

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

 • het windpark of zonnepark niet in strijd is met het provinciale ruimtelijke beleid:
 • het windpark of zonnepark naar verwachting gefinancierd kan worden:
 • het windpark of zonnepark binnen 3 jaar winst maakt:
 • er voldoende gekwalificeerde mensen zijn die het windpark of zonnepark kunnen bouwen en laten draaien.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 3.11 Voorfinanciering ontwikkelkosten).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 400.000. Het maximale percentage wordt berekend naar rato van het aandeel dat de natuurlijke personen gezamenlijk hebben in het eigen vermogen.

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een geldlening met een looptijd van maximaal 5 jaar en een rente van 3%. De subsidieontvanger is verplicht de geldlening terug te betalen, vermeerderd met de rente.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Voorfinanciering ontwikkelkosten'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 206 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Heeft u hulp nodig bij het opstarten van uw project, voordat u een aanvraag tot voorfinanciering bij ons indient? Voor wind- of zonprojecten op een locatie in Gelderland kunt u ondersteuning krijgen vanuit de Groeiversneller Energie en gebruik van maken van Energievouchers. Een businessdeveloper Energie van Oost NL verkent dan samen met u de businesscase en bekijkt wat er nodig is om de case te versterken. Meer informatie over deze vouchers vindt u op de website van OostNL.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 949.783 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.