Sportieve inrichting buitenruimte in relatie met de Wereldkampioenschappen BMX in Arnhem

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. Het indienen van nieuwe aanvragen is niet meer mogelijk.   


Wilt u een vaste pumptrack aanleggen of een mobiele pumptrack aanschaffen, beheren, onderhouden en hierop regelmatig activiteiten organiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van een volwaardige, vaste pumptrack met een lengte van tenminste 30 m of een oppervlakte van 500 m2, of voor de aanschaf van een mobiele pumptrack met een lengte van tenminste 30 m, eventueel samen met voertuigen en voorzieningen voor gebruik op de mobiele pumptrack.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • u een ondertekend document kunt overleggen waaruit blijkt dat afspraken zijn gemaakt met de organisator van het WK BMX over de programmatische en publicitaire inpassing van het in gebruik nemen van de pumptrack.
 • u samenwerkt met tenminste 1 organisatie uit de sector overheid, sport, recreatie, onderwijs, zorg of welzijn of het bedrijfsleven.
 • de pumptrack publiek toegankelijk is.
 • u aantoont dat u na ingebruikname (gedurende 3 jaar voor een vaste pumptrack en 1 jaar voor een mobiele pumptrack) regelmatig activiteiten op de pumptrack worden georganiseerd, en:
 • de pumptrack in gebruik wordt genomen, uiterlijk 1 maand voordat het WK BMX in Arnhem plaatsvindt.
 • de realisatie van de pumptrack in het Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport past.

Extra voorwaarden subsidieaanvraag vaste pumptrack:

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • u een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met tenminste één organisatie uit de sector overheid, sport, recreatie, onderwijs, zorg of welzijn of het bedrijfsleven. Met uw subsidieaanvraag stuurt u een samenwerkingsovereenkomst mee. Hiervoor is een format beschikbaar. Zie ‘Extra informatie en tips’.
 • u kunt aantonen dat de gemeente wil meewerken aan de realisatie van de vaste pumptrack (via de samenwerkingsovereenkomst of een aparte brief van de gemeenteraad).
 • de vaste pumptrack binnen of grenzend aan de bebouwde kom wordt gerealiseerd.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.38 ‘Sportieve inrichting buitenruimte in relatie met de Wereldkampioenschappen BMX in Arnhem’.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt:

 • voor een vaste pumptrack een vast bedrag van € 15.000.
 • voor een mobiele pumptrack een vast bedrag van € 12.500

Naast deze bijdragen is het mogelijk om een aanvullende financiële bijdrage aan te vragen bij het Papendal Pumptrack Fonds. Op de website WK BMX en in onze factsheet (PDF 207 kB) leest u er meer over.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal.

In de checklist verplichte bijlagen (PDF 184 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.  

Om in te loggen in het subsidieportaal heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen.  

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 150.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Zie ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.