Soortenmanagementplan

Wilt u als gemeente of waterschap soortenmanagementplannen opstellen? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Voor wie

Gemeenten en waterschappen kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Een soortenmanagementplan is nodig voor de onderbouwing van een aanvraag voor ontheffing op de Wet natuurbescherming (Wnb). Activiteiten waarbij beschermde soorten mogelijk in de knel komen, moeten worden geïnventariseerd. Zo nodig moeten er soortbeschermende maatregelen genomen worden. Het doel van een soortenmanagementplan is om populaties van soorten in stand te houden. U kunt subsidie aanvragen voor:

 1. Het opstellen van een soortenmanagementplan.
 2. Het hiervoor benodigde inventarisatieonderzoek.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • in het plan informatie staat die genoemd wordt in bijlage 2 van de Uitvoeringsregels Wet natuurbescherming Gelderland 2018.
 • De ecologische gegevens van het plan maximaal 5 jaar oud zijn.
 • het plan is gericht op:
  • verduurzaming van woningen in de bebouwde kom, of;
  • laanbeplantingen of houtwallen buiten de bebouwde kom, of ;
  • asbestsanering of de sloop van schuren op gronden met een agrarische bestemming, of
  • inrichting en beheer van watergangen van een geheel stroomgebied.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 4.11 Soortenmanagementplan).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'soortenmanagementplan'. U kunt u aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 138 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is voor 2022 € 100.000 beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.