Landschap en biodiversiteit

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. Dit kan gevolgen hebben voor de besluitvorming en behandelingstermijn van uw subsidieaanvraag. Naar verwachting komt er in oktober 2020 nieuw budget beschikbaar.


Wilt u bijdragen aan een gevarieerder en aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten, bos- en landgoedeigenaren, stichtingen die gericht zijn op educatieve natuur- en landschapsvoorlichting kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • de aanleg, het herstel of het uitvoeren van achterstallig onderhoud van landschapselementen die buiten het Gelders Natuurnetwerk (GNN) vallen en die wel in deze regeling zijn opgenomen,
  • maatregelen om het leefgebied van niet prioritaire soorten te verbeteren, buiten het GNN,
  • maatregelen om de beleving van het landschap te vergroten, zoals kleinschalige recreatieve voorzieningen, onverharde paden en eenvoudige houten loopbruggetjes,
  • maatregelen om de betrokkenheid van burgers bij het landschap te vergroten, zoals educatie en voorlichting aan vrijwilligers en jongeren,
  • investeringen in het behoud van kleine vanaf de openbare weg zichtbare cultuurhistorische objecten.

Gemeenten kunnen ook subsidie aanvragen voor:

  • het opstellen van een biodiversiteitsplan.

Voorwaarden

Per subsidiemogelijkheid binnen deze regeling gelden afzonderlijke voorwaarden. Deze kunt u vinden in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 4.2 Landschap en biodiversiteit).

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Landschap en Biodiversiteit'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.300.000 beschikbaar. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond. Omdat het subsidieplafond inmiddels is bereikt, is het mogelijk dat wij met de behandeling van uw aanvraag moeten wachten totdat er nieuw budget is.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.