Inrichten van agrarische natuur- en landschapsgebieden

Wilt u agrarische gebieden gaan inrichten om het beheer effectiever te maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Collectief Agrarisch Natuurbeheer kan subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende inrichtingsmaatregelen: 

  • verhogen oppervlaktewaterpeil,
  • vergraven van de slootoever,
  • realiseren geleidelijke overgang landbouwgrond-bos.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • er voor de percelen landbouwgrond een subsidie is verleend voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer op grond van artikel 3.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016 (SNLG) óf als u deze subsidie heeft aangevraagd voor het volgende kalenderjaar.
  • de inrichting de effectiviteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer verhoogt voor de soorten waarvoor u het beheer op het betreffende perceel uitvoert.
  • U niet eerder subsidie heeft gekregen voor deze percelen.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 4.10 Inrichting ten behoeve van agrarisch natuur- en landschapsbeheer).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 95% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000. De subsidie kan nooit meer bedragen dan maximaal € 8.000 per hectare.

Eventuele kosten voor een inrichtingsplan (zie artikel 4.10.3 onder 'a' van de regeling) mogen maximaal 15% bedragen van het totaalbedrag aan subsidiabele kosten.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Inrichten in ANLB'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en op een later moment weer openen in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies'. Als bijlage vragen we u in het aanvraagformulier een kaart te uploaden waarop u de locatie van de werkzaamheden aangeeft.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 250.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.