Grote artistieke producties en festivals

Wegens onderhoudswerkzaamheden is het subsidieportaal op 27 november t/m 28 november 23.00 uur niet of beperkt toegankelijk. U kunt dan ook geen subsidieaanvragen indienen.


Wilt u in 2021 in Gelderland een productie of festival organiseren op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, mode, film, nieuwe media en literaire cultuur? Of organiseert u een erfgoedfestival? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

De maatregelen die zijn genomen als gevolg van COVID-19 hebben nog steeds een grote invloed op de culturele sector. De uiteindelijke gevolgen daarvan zijn nog niet duidelijk. Dat geeft risico’s en onzekerheid. Daarom vinden wij het juist nu nodig om te blijven investeren in cultuur en voor de periode 2020/2021 opnieuw een ronde voor het aanvragen van subsidies voor producties en festivals open te stellen.

U kunt subsidie aanvragen voor

  • het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur,
  • het maken van een artistieke productie op het gebied van beeldende kunst, mode of vormgeving,
  • het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland. 

Maximale bijdrage

Wij verwachten een eigen bijdrage van minimaal 50% van de kosten. U kunt minimaal € 25.000 en maximaal € 40.000 subsidie aanvragen.

Behandeling aanvraag

De beschikbare subsidiemiddelen worden verdeeld volgens het tenderprincipe, dat betekent dat alle complete subsidieaanvragen gelijktijdig in behandeling worden genomen en onderling vergeleken op grond van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet uw productie of festival voldoen aan een aantal voorwaarden. 

In ieder geval moet uw aanvraag volledig zijn en voor de begroting moet u gebruik maken van het begrotingsformat. Hou het projectplan liefst kort en bondig, met als richtlijn 5-7 A4 tekst. Voldoet uw aanvraag vervolgens ook aan de minimale aanvraagvereisten dan wordt deze voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie zal uw festival of productie beoordelen en een score geven volgens deze criteria:

 
Criterium Hier moet u aantonen dat uw productie of festival: Max. score Min. eis
artistieke kwaliteit artistieke zeggenschap heeft, uitgedrukt in creativiteit en originaliteit en het vakmanschap van de kunstenaar(s) of uitvoerende(n). 35 18
provinciaal belang een voorbeeldfunctie is voor en culturele zichtbaarheid heeft in Gelderland. 20 10
publieksbereik bevordert de artistieke productie of het festival de verbreding en toename van het publiek, de diversiteit daarvan en het cultureel aanbod. 25 13
cultureel ondernemerschap Georganiseerd wordt met een realistische doelstelling, planning, begroting, marketingmix en dat de middelen optimaal worden ingezet.Is de aanvrager zich bewust van eventuele risico’s.  20 10

Om een positief advies van de adviescommissie te krijgen moet uw aanvraag voor elk criterium de minimale score behalen en moet de score van alle criteria samen minimaal 60 punten zijn. 

Om subsidie te krijgen moet er aantoonbaar sprake zijn van een versterking van het culturele klimaat, door vernieuwing en doorontwikkeling in artistieke zin, door het vergroten van publieksbereik en goed cultureel ondernemerschap. Producties en festivals die in dezelfde vorm al zijn uitgevoerd en die behoren tot een standaard repertoire of programma voldoen hier niet aan. Als voorbeeld: de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion kan van hele hoge kwaliteit zijn, maar deze past alleen in de regeling indien de uitvoering op de een of andere manier getuigt van een doorontwikkeling of vernieuwing op artistieke kwaliteit, publieksbereik of cultureel ondernemerschap.

Verder stellen wij als voorwaarde dat u als aanvrager:

  • een bijdrage moet leveren aan de versterking van het Gelderse culturele netwerk en de samenwerking met makers en producenten in Gelderland bevordert;
  • de Culturele Governance Code, de Fair Practice Code en de Code voor Inclusie en Diversiteit onderschrijft. Hiermee volgen we de wensen vanuit het culturele veld en sluiten we aan bij de regelingen die andere overheden en de rijkssubsidiefondsen hanteren;
  • moet voor de categorie podiumkunsten minstens de helft van de voorstellingen worden opgevoerd buiten de regio of gemeente waar u uw standplaats heeft, en binnen de provincie Gelderland. Het doel hiervan is om zowel voldoende aanbod van deze voorstellingen in, als ook spreiding over, de provincie te realiseren. Hiermee willen we bereiken dat meer inwoners van Gelderland het werk van Gelderse makers en producenten kunnen beleven en bewonderen. Deze bepaling is niet van toepassing op de activiteiten die vallen binnen de categorieën Festivals en BKMV omdat deze veelal plaats vinden op een vaste locatie;
  • zullen bij de categorie beeldende kunst mode en vormgeving initiatieven ook bereid moeten zijn in een netwerk kennis te ontwikkelen op het gebied van publieksbereik en publieksbegeleiding. Cultuur Oost is gevraagd dit netwerk met die initiatieven te faciliteren.

De volledige tekst van de regeling, de criteria en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 paragraaf 7.11 (grote artistieke producties en festivals).

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Onder het kopje extra informatie vindt u bijlagen die u bij uw aanvraag kunt gebruiken. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. Houd er rekening mee dat u voor het indienen van uw aanvraag eHerkenning nodig heeft. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Grote artistieke producties en festivals.

Als hulpmiddel hebben wij de checklist verplichte bijlagen (PDF 159 kB)  opgesteld waarin alle benodigde bijlagen die wij willen ontvangen zijn opgenomen. Verder kunt u het format begrotingsformulier (Excel 50 kB) downloaden. U bent verplicht om dit begrotingsformat te gebruiken bij uw subsidieaanvraag.

Let op! Complete aanvragen moeten vóór de sluitingsdatum binnen zijn. De sluitingsdatum van deze tender is exact op 16 november 2020 om 16.00 uur.

Extra informatie, tips en bijlagen

 Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket: 026 359 99 99.