Grote artistieke producties en festivals

Wilt u in 2022 in Gelderland een productie of festival organiseren op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, mode, film, nieuwe media en literaire cultuur? Of organiseert u een erfgoedfestival? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Deze regeling komt na 2022 niet meer terug. 

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor initiatieven, organisatoren en producenten van artistieke producties en festivals die in Gelderland plaatsvinden.

Waarvoor

De maatregelen die zijn genomen als gevolg van Covid-19 hebben nog steeds een grote invloed op de culturele sector. De uiteindelijke gevolgen daarvan zijn nog niet duidelijk. Dat geeft risico’s en onzekerheid. Daarom vinden wij het juist nu nodig om te blijven investeren in cultuur en opnieuw een ronde voor het aanvragen van subsidies voor producties en festivals open te stellen die in 2022 van start gaan. 

U kunt subsidie aanvragen voor: 

  • het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur.
  • het maken van een artistieke productie op het gebied van beeldende kunst, mode of vormgeving.
  • het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland. 

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet uw productie of festival voldoen aan een aantal voorwaarden. 

In ieder geval moet uw aanvraag volledig zijn en voor de begroting moet u gebruik maken van het verplichte begrotingsformat. Voldoet uw aanvraag vervolgens ook aan de minimale aanvraagvereisten dan wordt deze voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie zal uw festival of productie beoordelen en een score geven volgens deze criteria:

Criterium

Hier moet u aantonen dat uw productie of festival:

Max. score

Min. eis

artistieke kwaliteit

artistieke zeggenschap heeft, uitgedrukt in creativiteit en originaliteit en het vakmanschap van de kunstenaar(s) of uitvoerende(n)

35 18

provinciaal belang

een voorbeeldfunctie is voor en culturele zichtbaarheid heeft in Gelderland

20 10

publieksbereik

bevordert de artistieke productie of het festival de verbreding en toename van het publiek, de diversiteit daarvan en het cultureel aanbod

25 13

cultureel ondernemerschap

georganiseerd wordt met een realistische  doelstelling, planning, begroting, marketingmix  en dat de middelen optimaal worden ingezet.

Is de aanvrager zich bewust van eventuele risico’s. 

20 10

Om een positief advies van de adviescommissie te krijgen moet uw aanvraag voor elk criterium de minimale score behalen en moet de score van alle criteria samen minimaal 60 punten zijn. 

Om subsidie te krijgen moet er aantoonbaar sprake zijn van een versterking van het culturele klimaat, door vernieuwing en doorontwikkeling in artistieke zin, door het vergroten van publieksbereik en goed cultureel ondernemerschap. Producties en festivals die in dezelfde vorm al zijn uitgevoerd en die behoren tot een standaard repertoire of programma voldoen hier niet aan. Als voorbeeld: de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion kan van hele hoge kwaliteit zijn, maar deze past alleen in de regeling als  de uitvoering op de een of andere manier getuigt van een doorontwikkeling of vernieuwing op artistieke kwaliteit, publieksbereik of cultureel ondernemerschap.

Verder stellen wij als voorwaarde dat u als aanvrager:

  • een bijdrage moet leveren aan de versterking van het Gelderse culturele netwerk en de samenwerking met makers en producenten in Gelderland bevordert;  
  • de Culturele Governance Code en de Code voor Inclusie en Diversiteit onderschrijft. De Fair Practice Code past u toe. Hiermee volgen we de wensen vanuit het culturele veld en sluiten we aan bij de regelingen die andere overheden en de rijkssubsidiefondsen hanteren.

De complete tekst van de regeling, de criteria en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.11 (PDF 188 kB) (grote artistieke producties en festivals). 

Maximale bijdrage

U kunt tussen de € 15.000 en € 25.000 subsidie aanvragen. Daarbij verwachten wij een eigen bijdrage van minimaal 50% van de subsidiabele kosten.

Behandeling aanvraag

Voor deze regeling is € 600.000 beschikbaar. Dit geld verdelen we volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat we alle complete subsidieaanvragen op hetzelfde moment in behandeling nemen en onderling vergelijken op grond van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. 

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 7 januari 2022 om 9.00 uur tot 21 januari 2022 16.00 uur. U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om uw aanvraag voor te bereiden is het aanvraagformulier nu al beschikbaar.  

Denk er aan dat u voor het indienen van uw aanvraag eHerkenning nodig heeft. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Grote artistieke producties en festivals. 

U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. Houd u er bij het invullen van het aanvraagformulier rekening mee dat uw gegevens niet altijd tussentijds worden opgeslagen. Dit gebeurt alleen als u een onderdeel in het aanvraagformulier afrondt en naar het volgende onderdeel gaat. In de introductietekst in het aanvraagformulier vindt u hierop een toelichting. 

Als hulpmiddel hebben wij de checklist verplichte bijlagen (PDF 200 kB) opgesteld waarin alle benodigde bijlagen staan die wij willen ontvangen. Verder kunt u het format begrotingsformulier (Excel 50 kB) downloaden. U bent verplicht om dit begrotingsformat te gebruiken bij uw subsidieaanvraag. Doet u dit niet dan zullen wij uw subsidieaanvraag afwijzen. In het aanvraagformulier vragen wij u om aan te geven onder welke categorie uw festival of productie valt. Op basis van uw keuze beoordeelt de adviescommissie uw aanvraag. Deze categorie is later niet meer te wijzigen. 

Overige hulpmiddelen

Complete aanvragen moeten vóór de sluitingsdatum binnen zijn. De sluitingsdatum van deze tender is exact op 21 januari 2022 om 16.00 uur. 

Vragen over deze regeling

Heeft u nog vragen over deze regeling, dan kunt u deze stellen tot en met maandag 17 januari, 16.00 uur, via dit vragenformulier. U ontvangt van ons antwoord op uw vraag per e-mail.  

Wilt u liever mondeling afstemmen? U kunt via hetzelfde formulier ook een verzoek doen voor een telefonisch overleg in één van de spreekuren die beschikbaar zijn op dinsdag 11 januari tussen 14.00 en 18.00 uur en donderdag 13 januari tussen 9.00 en 13.00 uur. Bereid voor dit overleg uw inhoudelijke en/of procedurele vragen goed voor. Adviseurs van de provincie kunnen uw vragen dan zo goed mogelijk beantwoorden.   

Extra informatie, tips en bijlagen

 Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket: 026 359 99 99.