Gemeentelijk toezicht op energiebesparing 2021 - 2024

Houdt u als gemeente toezicht op de wettelijke verplichting van bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen. Een omgevingsdienst kan optreden als aanvrager namens 1 of meerdere gemeenten.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen om toezicht te houden op de naleving van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarin staan de bedrijven vermeld die een verplichting hebben om energiebesparing te realiseren.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • bij het houden van toezicht en handhaving de Gelderse aanpak volgt;
  • een overeenkomst heeft met de Omgevingsdienst over het houden van toezicht;
  • een plan heeft waarin u het totaal aantal energieverbruikers in uw gemeente vermeldt en waarin u beschrijft hoe u in de in de periode 2021 tot en met 2024 bij ten minste 50% van de energieverbruikers toezicht uitoefent of heeft uitgeoefend. Bij dit percentage van 50% mag u ook de uitgevoerde controles over de periode 2018 – 2020 meerekenen. Heeft u dus in de periode 2018 – 2020 bijvoorbeeld bij al 20% van energieverbruikers toezicht uitgeoefend, dan resteert er nog minimaal 30% voor de periode 2021-2024.

Let op: vraag deze subsidie uiterlijk aan op 1 juni van het kalenderjaar of het 1e kalenderjaar als de aanvraag betrekking heeft op meerdere kalenderjaren.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 3.18 Ondersteuning van gemeenten ten behoeve van toezicht op energiebesparing 2021 - 2024).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt € 400 per energieverbruiker waar u in de periode 2021-2024 toezicht op uitoefent.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Ondersteuning gemeenten voor toezicht energiebesparing'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsdieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2024. 

Voeg bij hij het indienen van uw aanvraag een plan van aanpak toe waarin u beschrijft bij hoeveel bedrijven/instellingen er gedurende de periode 2021 - 2024 toezicht wordt uitgeoefend. In totaal moet er over de periode 2021 tot en met 2024 bij ten minste 50% van energieverbruikers toezicht te zijn uitgeoefend.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is € 1.500.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is besteed. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.