Collectief particulier opdrachtgeverschap CPO

Deze regeling is gesloten, u kunt geen subsidie meer aanvragen. Voor de nieuwe regeling collectieve wooninitiatieven is dit wel mogelijk.


Wilt u samen met anderen uw eigen woningen bouwen en er daarna zelf gaan wonen? Afhankelijk van de fase waarin uw woningbouwproject zich bevindt, kon u als collectief een subsidie of een subsidie in de vorm van een renteloze lening aanvragen. 

Voor wie

Collectief, in de vorm van rechtspersoon, vereniging of stichting kon subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt in de haalbaarheidsfase subsidie aanvragen om een collectief op te richten en de subsidieaanvraag te laten voorbereiden door een onafhankelijke procesbegeleider. Subsidie is ook mogelijk voor het opstellen van een projectplan om de haalbaarheid van uw initiatief te onderzoeken, inclusief de procesbegeleiding.

In de ontwikkelfase kunt u subsidie in de vorm van een renteloze lening aanvragen om kosten voor te financieren voor:

 • het opstellen van een programma van eisen
 • een voorlopig ontwerp
 • een definitief ontwerp
 • een bestek
 • procesbegeleiding

Terugbetaling van de lening vindt plaats als het project in de realisatiefase komt en financiering van de individuele woningen via een hypotheek bij een bank mogelijk is.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie of een subsidie in de vorm van een renteloze lening aanvragen als:

 • de gemeente een intentieverklaring afgeeft waaruit blijkt dat de gemeente de intentie heeft om mee te werken aan onderzoek naar de haalbaarheid van en eventuele daadwerkelijke realisatie van dit CPO-woningbouwproject op de betreffende locatie.
 • de eigenaar van de grond waarop het woningbouwproject wordt gerealiseerd, de intentie heeft om dit aan het collectief te verkopen dan wel te verhuren.
 • uw woningbouwproject bestaat uit minimaal 3 woningen en de woningen passen binnen de regionale woonprogrammering en de kwantitatieve opgave (Omgevingsvisie Gelderland, par. 3.1.3).

De belangrijkste aanvullende voorwaarden voor subsidie in de vorm van een renteloze lening zijn:

 • het projectplan laat zien dat het CPO-woningbouwproject haalbaar is.
 • uw collectief is vrij om zelf externe partijen in het bouwproces opdracht te verlenen en heeft een doorslaggevende stem in het ontwerp- en bouwproces van het CPO-woningbouwproject.
 • voor de individuele leden van het collectief heeft een bank een financieringstoets uitgevoerd waaruit blijkt dat deze leden over voldoende financiële middelen kunnen beschikken om het CPO-woningbouwproject te realiseren.
 • het CPO-woningbouwproject is bedoeld om koopwoningen in de betaalbare sector te realiseren. 
 • bij nieuwbouw liggen de gemiddelde kosten van de woningen beneden de grens van de Nationale Hypotheekgarantie.
 • bij bestaande bouw of sloop met daarna nieuwbouw liggen de gemiddelde kosten van de woning beneden de grens van de Nationale Hypotheekgarantie vermeerderd met € 30.000.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 2.4 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Maximale bijdrage

De subsidie in de haalbaarheidsfase is in totaal € 12.000 (of € 14.500) bestaande uit:

 • € 2.000 voor procesbegeleiding van de oprichting van een collectief en de voorbereiding van de subsidieaanvraag.
 • € 10.000 voor het opstellen van een projectplan bij een nieuwbouw CPO-project en bij bestaande bouw of sloop in combinatie met nieuwbouw € 12.500.

Deze bedragen zijn gebaseerd op circa 50% van de totale kosten van de activiteiten, die nodig zijn voor het aanvragen van de subsidie en het opstellen van een projectplan met een conclusie over de haalbaarheid van het initiatief.

De renteloze lening met een looptijd van maximaal 2 jaar, voor een bedrag van maximaal 65% van de kosten is maximaal:

 • € 7.500 per woning tot een maximum van € 150.000 per CPO-woningbouwproject bij nieuwbouw.
 • € 10.000 per woning tot een maximum van € 200.000 per CPO-woningbouwproject als het gaat om bestaande bouw of sloop met vervolgens nieuwbouw.

Subsidie aanvragen

Het is niet meer mogelijk subsidie aan te vragen. U kunt gebruik maken van de nieuwe regeling Collectieve Wooninitiatieven.

Lening aanvragen

Voor het verstrekken van leningen is een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar gesteld. U kunt een lening aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Wilt u een lening aanvragen? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier. U ontvangt dan van ons het aanvraagformulier en een uitnodiging voor een gesprek. 

Het aanvraagformulier kunt u, volledig ingevuld en vergezeld van alle verplichte bijlagen, indienen via post@gelderland.nl

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.