Vrijheid

Wilt u een regionaal project organiseren rond het onderwerp Vrijheid? Als uw plan past binnen onze voorwaarden, dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor educatieve programma’s en grote Gelderse evenementen rond het thema Vrijheid is het subsidieplafond bereikt. U kunt daarom geen aanvragen meer indienen voor de onderdelen b en c van deze subsidieregeling.   

Voor wie

Initiatiefnemers of organisatoren van regioprojecten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

We willen meewerken aan nieuwe ideeën die de naoorlogse generaties in Gelderland bewust maken van de onschatbare waarde van vrijheid en hoe wij met elkaar samenleven in deze vrijheid. In het beleidskader Vrijheid staan onze ideeën voor een programma over Vrijheid. De Gelderse regio’s zijn betrokken bij het invullen van dit programma. 

U kunt subsidie aanvragen voor het voorbereiden en uitvoeren van:

  • een regioproject (a);
  • een groot Gelders evenement (b);
  • een educatief programma (c).

Allemaal met als centrale onderwerp Vrijheid.

Voor onderdeel a kunt u een aanvraag indienen als uw initiatief valt onder de herdenkingsregio’s Airborne en Veluwe. Voor initiatieven in de regio’s Achterhoek/Liemers, Nijmegen en Rivierenland zijn er in 2021 geen subsidiemogelijkheden.   

Voor de onderdelen b en c is het subsidieplafond inmiddels bereikt. Hiervoor is geen subsidie meer mogelijk.  

Voorwaarden

  • Een regioproject (a) moet passen binnen een regioprogramma en ontmoeting beleving en zelf doen stimuleren. Nederlanders met een migratie-achtergrond en jongeren moeten inbreng krijgen bij de realisatie van regioprojecten. Voor een regioproject overlegt u altijd eerst met 1 van de regio’s of uw project past in het regioprogramma. Regioprojecten die op korte termijn (binnen 1 jaar) uitvoerbaar zijn, krijgen voorrang.

Deze opsomming van voorwaarden is niet volledig. De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.45 Vrijheid.

Maximale bijdrage

De subsidie voor regioprojecten in de regio’s Airborne en Veluwe bedraagt ten hoogste 50% van de kosten met een minimum van € 15.000. De subsidiabele kosten op de begroting moeten hiervoor dus minimaal € 30.000 bedragen.

Voor 2021 is voor de regio Airborne € 200.000 en voor de regio Veluwe € 250.000 beschikbaar voor regioprojecten. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. 

Subsidie aanvragen

U vraagt subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging (PDF 168 kB) regelen.  

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Vrijheid. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

Het volgende format voor regioprojecten kan u bij de voorbereiding helpen:

Bij een aanvraag voor regioprojecten is altijd een advies van de regio nodig. Dit advies moet u toevoegen aan het aanvraagformulier.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.