Vrijheid

Wilt u een regionaal project, Gelders evenement of een educatief programma organiseren rond het onderwerp Vrijheid? Als uw plan past binnen onze voorwaarden, dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor educatieve programma’s en grote Gelderse evenementen is het subsidieplafond inmiddels bereikt. U kunt geen aanvragen meer indienen voor de onderdelen b en c.   

Voor wie

Initiatiefnemers of organisatoren van regioprojecten, een Gelderse evenement of een educatief programma waarbij het thema Vrijheid centraal staat, kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

We willen meewerken aan nieuwe ideeën die de naoorlogse generaties in Gelderland bewust maken van de onschatbare waarde van vrijheid en hoe wij met elkaar samenleven in deze vrijheid. In het beleidskader Vrijheid staan onze ideeën voor een programma over Vrijheid. De Gelderse regio’s zijn betrokken bij het invullen van dit programma. 

U kunt subsidie aanvragen voor het voorbereiden en uitvoeren van:

  • een regioproject (a);
  • een groot Gelders evenement (b);
  • een educatief programma (c).

Allemaal met als centrale onderwerp Vrijheid.

Voor onderdeel a kunt u vanaf 5 mei een aanvraag indienen als uw initiatief valt onder de herdenkingsregio’s Airborne en Veluwe. Voor initiatieven in de regio’s Achterhoek/Liemers, Nijmegen en Rivierenland zijn er in 2021 geen subsidiemogelijkheden.   

Voor onderdeel b is altijd eerst overleg nodig met de provincie voordat u een aanvraag kunt indienen. Het subsidieplafond voor dit onderdeel is bijna bereikt. Dit geldt ook voor onderdeel c. 

Voorwaarden

Afhankelijk van het soort project waarvoor u subsidie wilt aanvragen, gelden er verschillende voorwaarden. Om u een indruk te geven, noemen we er een aantal:  

  • Een regioproject (a) moet passen binnen een regioprogramma en ontmoeting beleving en zelf doen stimuleren. Nederlanders met een migratie-achtergrond en jongeren moeten inbreng krijgen bij de realisatie van regioprojecten. Voor een regioproject overlegt u altijd eerst met 1 van de regio’s of uw project past in het regioprogramma. Regioprojecten die op korte termijn (binnen 1 jaar) uitvoerbaar zijn, krijgen voorrang.
  • Een groot Gelders evenement (b) moet een bovenregionaal karakter hebben, een provinciebrede uitstraling en grote media-aandacht genereren. Als organisator maakt u afspraken met de provincie en betrokken gemeenten over dit evenement.
  • Een educatief programma (c) moet aansluiten op hedendaagse vraagstukken en als doel hebben bezoekers bewust te maken van de waarde en kwetsbaarheid van vrijheid, democratie en rechtsstaat. Doelgroep zijn de generaties die de verhalen van de Tweede Wereldoorlog niet uit de eerste hand kennen.

Deze opsomming van voorwaarden is niet volledig. De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.45 Vrijheid.

Maximale bijdrage

De subsidie voor regioprojecten in de regio’s Airborne en Veluwe bedraagt ten hoogste 50% van de kosten met een minimum van € 15.000. De subsidiabele kosten op de begroting moeten hiervoor dus minimaal € 30.000 bedragen.

Voor 2021 is voor de regio’s Airborne en Veluwe € 175.000 per regio beschikbaar voor regioprojecten. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Op 15 juni nemen GS een besluit over de verhoging van deze budgetten. Voor de regio Airborne wordt het budget verhoogd naar € 200.000 en voor de regio Veluwe naar € 250.000 (onder voorbehoud van het GS-besluit). 

Subsidie aanvragen

U vraagt subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging (PDF 168 kB) regelen.  

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Vrijheid. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

Het volgende format voor regioprojecten kan u bij de voorbereiding helpen:

Bij een aanvraag voor regioprojecten is altijd een advies van de regio nodig. Dit advies moet u toevoegen aan het aanvraagformulier.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.