SMART Overbruggingsplan mkb

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. Deze regeling is daarom gesloten. U kunt geen aanvraag voor subsidie meer indienen.


De COVID-19 crisis raakt ook mkb-ondernemingen. Wilt u deze crisis overbruggen en in uw mkb-onderneming aan de slag gaan met het vernieuwen en toekomstbestendig maken van uw organisatie, het benutten van competenties van uw medewerkers en het ontplooien van hun talenten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Mkb-bedrijven waar maximaal 50 medewerkers in dienst zijn, kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Het doel van deze regeling is om ondernemers, juist nu, de ruimte te geven om te investeren in medewerkers en aanpassingen in de organisatie. Met deze regeling kunt u subsidie aanvragen voor de voorbereiding en uitvoering van een overbruggingsplan gericht op:

  • Sociale innovatie: het aanpassen van de werkorganisatie en het benutten van vaardigheden gericht op de productiviteit en ontplooiing van medewerkers;
  • Medewerkersgerichte opleidingen: denk hierbij aan het benutten van competenties en de ontplooiing van talent door opleiding;
  • Anders en slimmer (digitaal) werken en leren: mogelijkheden creëren om anders te (samen)werken en/of leren, zodat vaardigheden worden benut en talenten worden ontplooid;
  • Resultaatgerichtheid: kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen met betrekking tot het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de organisatie en het benutten van competenties en de ontplooiing van de talenten van medewerkers;
  • Toekomstbestendigheid van uw onderneming.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u aan de slag gaat met de voorbereiding en uitvoering van een SMART-overbruggingsplan om toekomstbestendig uit de COVID-19 crisis te komen. Uit dit plan moet blijken:

  1. dat de activiteiten bijdragen aan het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de onderneming;
  2. dat de activiteiten bijdragen aan het benutten van competenties en het ontplooien van talent van medewerkers;
  3. hoe de kennis en ervaringen openbaar en toegankelijk worden gedeeld.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.37 SMART overbruggingsplan mkb.

U bent verplicht om de uitvoering van het SMART-aanvalsplan binnen 1 jaar na datum van de beschikking tot subsidieverlening af te ronden.

Intakegesprek

We nemen een subsidieaanvraag alleen in behandeling als er bij de voorbereiding een intakegesprek is geweest met een inhoudelijk adviseur van provincie Gelderland. In dit gesprek bespreken we aan de hand van uw concept projectplan of uw plan aan de criteria voor deze subsidieregeling voldoet. 

Let op: concept projectplannen behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Na het intakegesprek bent u zelf verantwoordelijk voor het op tijd indienen van uw subsidieaanvraag via het subsidieportaal. Zodra het subsidieplafond is bereikt, sluiten wij deze regeling. Intakegesprekken die dan nog moeten plaatsvinden, worden geannuleerd. Ook als u de intake volledig hebt doorlopen, komt u door het bereiken van het subsidieplafond helaas niet meer in aanmerking voor subsidie.

Maximale bijdrage en subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 en vergoedt maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Kosten voor materiële activa zijn voor maximaal 20% subsidiabel.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau EH2+ nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Voordat u uw een aanvraag indient, is altijd eerst een intakegesprek nodig.

We behandelen aanvragen op volgorde van indienen.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.