POP3 Verplaatsing glastuinbouwbedrijven

Wilt u uw glastuinbouwbedrijf verplaatsen naar een glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster glastuinbouw? Dan kunt u tussen 1 april en 12 mei 2021 subsidie aanvragen.

Voor wie

Een landbouwer die eigenaar en/of langdurig pachter is van een te verplaatsen glastuinbouwbedrijf.

Waarvoor

Provincie Gelderland stimuleert een toekomstbestendige glastuinbouw en richt zich daarom op de concentratie van glastuinbouwbedrijven in een beperkt aantal gebieden. Deze gebieden zijn de 2 glastuinbouwontwikkelingsgebieden Bergerden-Huissen en Bommelerwaard en de 3 regionale clusters voor glastuinbouwontwikkeling Tuil, Elst en Voorst. Concentratie levert verschillende schaalvoordelen op voor de bedrijven die zich hier vestigen. Denk aan gezamenlijke voorzieningen zoals infrastructuur en energie. Hierdoor kunnen bedrijven zich op de nieuwe locatie verder ontwikkelen

U kunt subsidie aanvragen voor verplaatsing van een nu solitair gelegen glastuinbouwbedrijf naar:

  1. het (reserve-)glastuinbouwontwikkelingsgebied Bergerden-Huissen;
  2. het (reserve-)glastuinbouwontwikkelingsgebied Bommelerwaard; of
  3. een regionaal cluster glastuinbouw in Tuil, Elst of Voorst.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als u:

  • kunt aantonen dat het te verplaatsen bedrijf de afgelopen 3 jaar volwaardig in gebruik is geweest;
  • kunt aantonen dat u volledig eigenaar of langdurig pachter bent van het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf;
  • kunt aantonen dat er op de achterblijvende gronden geen nieuw glastuinbouwbedrijf wordt gevestigd;
  • u nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt (met uitzondering van voorbereidingskosten).

De volledige tekst van de regeling met de voorwaarden kunt u lezen op de website overheid.nl.

Maximale bijdrage

In totaal is een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar. De subsidiebijdrage per aanvraag is maximaal € 1.000.000, waarbij de subsidie nooit hoger kan zijn dan het aantal te saneren m² glas vermenigvuldigd met € 25.

Subsidie aanvragen

Vanaf 1 april 2021 kunt u subsidie aanvragen via de POP3 webportal. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig, dus vraag dit zo nodig op tijd aan.

De volgende hulpmiddelen kunnen u bij de voorbereiding van uw aanvraag helpen:

Behandeling van uw aanvraag

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 1 april 2021 vanaf 09.00 uur tot en met 12 mei 2021, tot 17.00 uur. Op de sluitingsdatum van de tender moet alle inhoudelijke informatie die bij een aanvraag hoort (dus ook alle verplichte bijlagen en een duidelijke toelichting op de begroting), zijn ingediend. We houden ons precies aan deze sluitingsdatum.

Een ambtelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Met hulp van de selectiecriteria ordenen we de projecten. Het kan voorkomen dat vanwege het subsidieplafond niet alle projecten subsidie kunnen krijgen. De projecten met de meeste punten komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Een project moet minsten 24 punten halen om subsidie te kunnen krijgen.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.