POP3 Niet-productieve investeringen water KRW - EVZ

Heeft u een idee voor een project dat zich richt op het uitvoeren van het model winde in een natte ecologische verbindingszone, op het model winde en kamsalamander in een natdroge ecologische verbindingszone, of op het realiseren van doelen van de Kaderrichtlijn Water? Dan kunt u tussen 6 september 2021 en 4 oktober 2021 subsidie aanvragen.

Voor wie

  • waterschappen;
  • gemeenten;
  • samenwerkingen tussen waterschappen of gemeenten met: waterschap, gemeente, landbouwer, grondeigenaar, grondgebruiker, landbouw-, natuur- of landschapsorganisatie.

Waarvoor

U kunt subsidie krijgen voor bovenwettelijke en niet-productieve investeringen voor het inrichten of herinrichten van het watersysteem of het veranderen en beheren van het watersysteem. De subsidie krijgt u voor:

  • het uitvoeren van het model winde in een natte ecologische verbindingszone;
  • het uitvoeren van het model winde en kamsalamander in een natdroge ecologische verbindingszone;
  • het realiseren van doelen van de Kaderrichtlijn Water.

Bovenwettelijk betekent dat het om meer moet gaan dan activiteiten die u als aanvrager toch al moet uitvoeren op grond van geldende wet- of regelgeving.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

  • de activiteiten plaatsvinden in een urgent gebied. Kaarten met de locatie van de urgente gebieden vindt u als bijlage bij het openstellingsbesluit.
  • u nog geen verplichtingen bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt, zoals het geven van een opdracht. Kosten voor het voorbereiden van het project kunnen wel subsidiabel zijn.

De volledige tekst van de subsidieregeling met de voorwaarden kunt u op de website Overheid.nl lezen.

Maximale bijdrage

Voor het beheergebied van het Waterschap Rijn en IJssel en het beheergebied van het Waterschap Rivierenland is een bedrag van € 948.000 beschikbaar.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. De subsidie moet ten minste € 250.000 zijn.

Subsidie aanvragen

Vanaf 6 september 2021 kunt u subsidie aanvragen via de POP3 webportal. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig, dus vraag dit zo nodig op tijd aan.

De volgende hulpmiddelen kunnen u bij de voorbereiding van uw aanvraag helpen:

Behandeling van uw aanvraag

We beoordelen uw subsidieaanvraag met het systeem van een tender. Deze tender is open van 6 september 2021 9.00 uur tot en met 4 oktober 2021 17.00 uur. Op de sluitingsdatum van de tender moet alle inhoudelijke informatie die bij een aanvraag hoort (dus ook alle verplichte bijlagen en een duidelijke toelichting op de begroting) zijn ingediend. We houden ons precies aan deze sluitingsdatum.

Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Met hulp van de selectiecriteria rangschikt de commissie de projecten. Een project moet minstens 24 punten halen om subsidie te kunnen krijgen. De projecten met de meeste punten komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Als het subsidieplafond is bereikt, kan het voorkomen dat er niet voor alle ingediende projecten subsidie is.

Meer informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.