Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet

Loopt u als gemeente tegen knelpunten aan door de overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten? Of wilt u advies over de integrale aanpak van bodem- en ondergrond zaken zoals energie of klimaatadaptatie of over de inrichting van bodemtaken in uw organisatie? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Als de omgevingswet in werking treedt, dragen provincies een aantal bodemtaken over naar de gemeenten. Voor de gemeenten is dit een ingrijpend proces. Met deze subsidieregeling willen we een impuls geven aan de overdracht van bodemtaken. Voor de provincie is dit ook van belang omdat bodem onderdeel uitmaakt van een gemeente-overschrijdend systeem van natuur, water en bodem. Het raakt daarmee ook de provinciale opgaven voor water, biodiversiteit, landbouw, klimaat en energie. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor:

  • het oplossen van knelpunten rond de overdracht van bodemtaken (denk aan inhoudelijke of procesmatige vraagstukken of de implementatie van bodem en ondergrond in de omgevingsvisie, omgevingsplan of programma’s).
  • advies en kennisdeling over het organiseren van de bodemtaken in de gemeentelijke organisatie.  

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt binnen 6 maanden start nadat de subsidie is verleend en afrondt binnen 1 jaar nadat de Omgevingswet inwerking is getreden.
  • de subsidie niet besteed aan bodemsaneringsprojecten.

We vragen u de acties en ervaringen rond de overdracht van bodemtaken met ons te delen. Dit kan goed via het regionale netwerk het Gelders Ondergrond Overleg (GOO). Doel daarvan is dat wij van elkaar leren en dat er een leercurve en een verbindend netwerk ontstaat. Via het GOO start de provincie een jaar na invoering van de Omgevingswet een evaluatieproject. Hiermee brengen we in beeld of overdracht is gelukt. Dit is een kwalitatieve evaluatie.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, Paragraaf 4.20 Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt eenmalig € 50.000 per aanvraag, per gemeente.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2.600.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.