COVID-19 Tijdelijke maatregelen theaters en podia

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Als er nieuwe informatie beschikbaar is, plaatsen we dit op deze pagina. 


Heeft u een theater of podium in Gelderland en heeft u door de COVID-19 situatie te maken met inkomstenderving door afgenomen bezoekersaantallen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

  1. Voor (pop)podia en filmhuizen in Gelderland die van het Fonds Podiumkunsten of het Nederlands Filmfonds een subsidie ontvangen in verband met gederfde inkomsten door de COVID-19 maatregelen.
  2. Theaters in Gelderland die geen subsidie ontvangen zoals onder punt 1, met een grote zaal van 300 zitplaatsen of meer en die een gevarieerd programma van minimaal 50 voorstellingen per jaar aanbieden en die in de periode van 21 maart 2020 tot 31 december 2020 inkomsten derven door de COVID-19 maatregelen.

Waarvoor

De gevolgen van de COVID-19 situatie zijn groot voor de culturele sector. De provincie wil de daarom de culturele sector in Gelderland steunen door het mogelijk maken van overbruggingsmaatregelen. Deze subsidie is een tegemoetkoming in het verlies van inkomsten als gevolg van de COVID-19-maatregelen.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • nog geen gebruik heeft gemaakt van een andere provinciale overbruggingsregeling in verband met COVID-19.
  • een (pop-)podium of filmhuis heeft dat subsidie ontvangt vanuit de 'Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-Maatregelen' of de 'Matchingbijdrage filmtheaters Covid-19' via het Fonds Podiumkunsten of het Nederlands Filmfonds.
  • een theater heeft met een grote zaal van 300 zitplaatsen of meer met een gevarieerd programma van minimaal 50 live voorstellingen per jaar dat inkomsten derft door COVID-19 maar geen subsidie ontvangt van het Fonds Podiumkunsten of het Nederlands Filmfonds in verband met COVID-19.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.14 Tijdelijke maatregelen theaters en podia in verband met COVID-19, hoofdstuk 7 Cultuur en erfgoed.

Maximale bijdrage

Aanvragers die subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten kunnen ter aanvulling daarop van de provincie 50% van dat subsidiebedrag ontvangen. Het maximale bedrag van de provinciale subsidie is € 325.000.

Aanvragers die subsidie ontvangen van het Nederland Filmfonds kunnen ter aanvulling daarop van de provincie 50% van dat subsidiebedrag ontvangen. Het maximale bedrag van de provinciale subsidie is € 200.000.

Voor aanvragers die geen subsidie van het Fonds Podiumkunsten of het Nederlands Filmfonds ontvangen, wordt het subsidiebedrag gebaseerd op de behaalde omzet van de instelling. In artikel 7.14.2, derde lid van de subsidieregeling kunt u lezen hoe de hoogte van het subsidiebedrag precies wordt bepaald. In het aanvraagformulier hebben wij een rekenmodule opgenomen om u te helpen met het bepalen van het subsidiebedrag aan de hand van uw jaarcijfers over 2017 en 2018. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is € 100.000.

Subsidie aanvragen

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 3.615.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.