COVID-19 Steun gemeente

Deze regeling is gestopt. Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.


Komt u als gemeente in deze tijd van COVID-19 maatregelen handen of budget te kort om vitale functies uit te voeren, noodopvang te regelen, activiteiten uit te voeren die voor sociale verbinding zorgen of om ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme of gemeenschapsvoorzieningen te ondersteunen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten in Gelderland kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Deze subsidie is bedoeld voor:

  • het inhuren van medewerkers om vitale functies uit te voeren;
  • het realiseren van noodopvang voor kwetsbare groepen of voor kinderen;
  • het uitvoeren van activiteiten om de sociale verbinding in een gemeente te versterken;
  • het verstrekken van tegemoetkomingen aan ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme en aan gemeenschapsvoorzieningen.

Voorwaarden  

U kunt deze subsidie aanvragen als u als gemeente:

  • de beschikbare inzet om vitale functies uit te voeren tijdelijk moet uitbreiden als gevolg van extra werkzaamheden door COVID-19 maatregelen.
  • noodgedwongen extra opvang voor kwetsbare groepen of kinderen moet regelen vanwege de COVID-19 maatregelen. Bij de inrichting van de noodopvang neemt u de COVID-19 maatregelen in acht.
  • activiteiten organiseert om de sociale verbinding te versterken in de periode waarin de COVID-19 maatregelen gelden.
  • ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme of gemeenschapsvoorzieningen tegemoet wil komen omdat zij schade lijden door de COVID-19 maatregelen.

Op deze pagina van de Rijksoverheid kunt u lezen wat tot vitale functies en vitale processen wordt gerekend.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 8.3 COVID-19 Steun Gemeente.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt de som van het inwoneraantal van uw gemeente vermenigvuldigd met een bedrag van € 2,83. De peildatum van het inwoneraantal is 29 februari 2020.

Het inwoneraantal wordt bepaald aan de hand van CBS-gegevens.

Subsidie aanvragen

Let op: het achterliggende besluit voor deze subsidieregeling wordt 1 mei 2020 gepubliceerd in het Provinciaal blad en treedt op 2 mei 2020 in werking. Vanaf die datum kunt u een aanvraag indienen. U kunt uw aanvraag alvast wel voorbereiden via het het subsidieportaal en in concept opslaan. Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau EH2+ nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ en op een later moment weer openen.

Eindverantwoording

Uw subsidie wordt direct vastgesteld. Wel verwachten wij voor 1 januari 2021 een door uw College van B&W vastgesteld inhoudelijk verslag. Hierin gaat u in op de onderwerpen waarvoor u deze subsidie ontvangt.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier  of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.