Subsidie voor investeringen landbouw en schoon water

10-8-2018 2 kinderen vissen in sloot

Individuele Gelderse land- en tuinbouwers met innovatieve projectideeën kunnen binnenkort subsidie aanvragen. We zoeken projecten die leiden tot een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen. Ook willen we de effecten van verdroging, wateroverschotten en toenemende verzilting verminderen. Heeft u een goed idee? Dan kunt u van 20 augustus 2018 tot en met 17 september 2018 subsidie aanvragen.

Investeringen in innovaties

We verlenen subsidie voor investeringen die nodig zijn voor innovaties in agrarische ondernemingen. De investering moet bijdragen aan het doel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): schoon en voldoende water en een gezonde bodem. 

Subsidie

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de investering. De helft van de subsidie wordt gefinancierd uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De overige subsidiegelden komen van de provincie.

Tender

De subsidieregeling werkt volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat als er meer aanvragen zijn dan budget, de aanvragen met de hoogste score worden geaccepteerd. De score is vooraf bepaald per investering en staat in de investeringslijst. 

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling leest u op onze pagina fysieke investeringen DAW. Het DAW-team Gelderland ondersteunt boeren bij het aanvragen van de subsidie. Een afspraak maken kan via het vragenformulier.

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidies beschikbaar aan agrariërs, overheden en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten die bijdragen aan innovatie en het duurzamer maken van het platteland. De komende jaren vinden nog verschillende andere subsidie-openstellingen plaats in het kader van POP3.

Terug naar nieuwsoverzicht