Subsidie voor Stallen van de toekomst in Gelderland

29-11-2018 Tekening van een nieuwe stal

Landbouwers in Gelderland kunnen tot en met 31 januari 2019 subsidie aanvragen voor de bouw van een duurzame klimaatbestendige stal: de ‘stal van de toekomst’. 

De nieuwe stal

We willen de land- en tuinbouwsector in Gelderland stimuleren de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarom bieden we subsidie aan voor de bouw van nieuwe stallen. Deze voorzien zelf in hun energieverbruik en stoten geen methaan uit naar de omgeving. Door het inzetten van een warmtewisselaar, warmtepomp, koude-warmteopslag, brandstofcel, zonnecollectoren en -panelen kunnen de stallen energieneutraal zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de nieuwe stallen bijdragen aan andere doelen, zoals:

  • ammoniak-, fijnstof-, en geurvermindering
  • circulaire economie
  • dierenwelzijn
  • landschap
  • brandveiligheid
  • diergezondheid
  • hergebruik van afvalstoffen.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is €2,2 miljoen, gefinancierd door de provincie en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3).

Tender

Subsidieverlening loopt via een tendersysteem. Dit betekent dat een adviescommissie alle aanvragen beoordeelt, die voor 31 januari 2019 worden ingediend. De adviescommissie beoordeelt op kosteneffectiviteit, kans op succes en mate van effectiviteit. De aanvragen die het hoogst scoren krijgen subsidie.

Meer informatie over subsidie

Meer informatie over de subsidieregeling Stallen van de toekomst vindt u op onze website.

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie beschikbaar voor agrariërs, overheden en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden. De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan vernieuwing en het duurzamer maken van het platteland.

Terug naar nieuwsoverzicht