Subsidie voor Natuurinclusieve landbouw in Gelderland

24-7-2018 koeien in wei

Van 24 september tot en met 26 november 2018 kan in Gelderland subsidie worden aangevraagd voor (door)ontwikkelijking van natuurinclusieve landbouw. De subsidie is gericht op kennisoverdracht en ondernemers-coaching voor duurzame grondgebonden landbouw.

Lerend beheren

De (door)ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw is belangrijk. Het helpt de landbouwsector zich te ontwikkelen naar een meer duurzame vorm van landbouw.

Voor de verandering van gangbare naar duurzame natuurinclusieve landbouw is veel nodig. Zo is het van belang dat de landbouwers meer kennis hebben over methoden van natuurinclusieve landbouw. Kennis over een mogelijk verdienmodel. En het toepassen hiervan in de praktijk. Kennisontwikkeling werkt goed als landbouwers het op hun eigen bedrijf kunnen uitproberen, evalueren en verbeteren. Dat noemen we ook wel `Lerend beheren`.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt €600.000. Hiervan komt €300.000 uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en €300.000 uit provinciale middelen.

Tender

Subsidieverlening verloopt via een tendersysteem. Dit betekent dat een adviescommissie de aanvragen beoordeeld op kosteneffectiviteit, kans op succes en mate van effectiviteit.

Wie kunnen aanvragen?

Organisaties die kennisoverdracht en ondernemers-coaching leveren en over de gevraagde ervaring en bekwaamheid beschikken kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op onze website. Ook organiseren we een informatiebijeenkomst voor aanvragers op dinsdag 21 augustus 2018 van 15.00 tot 17.00 uur in het Huis der Provincie.

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie beschikbaar aan agrariërs, overheden en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden. De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan innovatie en het duurzamer maken van het platteland. In 2017 konden aanvragen worden ingediend voor onder andere kavelruil, innovatie landbouw en verbetering waterkwaliteit. De komende jaren vinden nog verschillende andere subsidie-openstellingen plaats in het kader van POP3.

Terug naar nieuwsoverzicht