Statencommissies bespreken begroting 2018 en het faunabeleid

13-10-2017 De commissies vergaderen onder andere over het faunabeleid

Wat is het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om in te investeren en waaraan in 2018? Met het vaststellen van het Coalitieakkoord in 2015, de Midterm Review in mei 2017 en Voorjaarsnota 2017 hebben Provinciale Staten (PS) bepaald aan welke doeleinden ze geld willen uitgeven. De afspraken zijn verwerkt in de Begroting 2018.

Minder motorrijtuigenbelasting

Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota 2017 verzochten PS aan GS om een voorstel voor het verlagen van de opcenten motorrijtuigenbelasting. GS nemen in de Begroting 2018 op om deze belasting de komende 2 jaar niet te verhogen en geen inflatiecorrectie toe te passen. In 2020 verlagen we deze belasting met 0,5%. In totaal gaat het om €5 miljoen vermindering. De Begroting 2018 is het hoofdonderwerp van de commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC).

Ongeacht leeftijd of afkomst

De commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) gaat met elkaar in debat over het provinciale diversiteitsbeleid bij het werven van nieuw personeel. Ze willen het met elkaar er vooral over hebben hoe de provinciale organisatie de beschikbare kennis over personele diversiteit, in het eigen personeelsbeleid kan toepassen.

Van stortplaats naar zonnepark

De commissie Economie, Energie en Milieu (EEM) bespreekt de meerjarenbegroting van Fonds Nazorg stortplaatsen 2018-2021. De provincie heeft de wettelijke taak erop toe te zien dat stortplaatsen geen nadelige effecten hebben op bodem, water en lucht. GS streven er zelfs naar om gesloten stortplaatsen, grote terreinen met beperkte gebruiksmogelijkheden, klimaatvriendelijk in te zetten. Zo wordt bij de AVRI in Geldermalsen een zonnepark aangelegd.

In het wild levende dieren

De commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW) bespreekt de startnotitie Faunabeleid 2018. Faunabeheer gaat over het ingrijpen bij in het wild levende dieren. In deze startnotitie geven GS de onderwerpen aan die ze willen uitwerken, bijvoorbeeld: het gebruik van vrijstellingen en ontheffingen, tegemoetkomingen in de faunaschade en beleid voor de soorten die zich sterk hebben ontwikkeld zoals de bever, das en de ooievaar.

Volledige agenda’s, locatie en tijdstip

De commissies vergaderen op 18 oktober 2018 in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. Bekijk de volledige agenda’s, de exacte vergaderlocaties en tijden.

Terug naar nieuwsoverzicht