Statencommissies bespreken Voorjaarsnota 2017 en Agenda Vitaal platteland

9-6-2017 De Voorjaarsnota bevat een vooruitblik naar 2018 en verder

De Statencommissies van de provincie Gelderland vergaderen op 14 juni 2017 over de Voorjaarsnota 2017. De Voorjaarsnota bevat een vooruitblik naar 2018 en verder. En in de voorjaarsnota stelt de provincie de begroting van 2017 bij. Voor 2018 en verder verwachten Gedeputeerde Staten (GS) een tekort. De doelen voor 2017 blijven zoals ze zijn. Qua uitvoering loopt het langzamer dan begroot. Voor het lopende jaar stellen GS daarom de begroting met €100 miljoen naar beneden bij. Dit geld blijft bestemd voor de resultaten waarvoor het ingeboekt is.

De commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) bespreekt verder het onderwerp lenen aan andere, niet Gelderse, overheden, binnen de wettelijke mogelijkheden. De commissie ABF vergadert op 14 juni 2017 om 9.30 uur in het stadhuis van Arnhem. Bekijk de agenda en de stukken.

Vitaal platteland

De commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen (RLW) bespreekt de Agenda Vitaal platteland. Het doel van deze agenda is het Gelderse platteland economisch gezond te houden. Door de toenemende schaalvergroting neemt het aantal ondernemers af en overwegen velen te stoppen. De economische basis voor een vitaal platteland staat daarmee onder druk. In de Agenda Vitaal platteland doen GS voorstellen hoe het Gelderse buitengebied economisch gezond blijft. De suggesties aangereikt tijdens het Gelders debat in maart 2017 over de toekomst van het platteland komen in dit voorstel terug.

RLW bespreekt ook de startnotitie Omgevingsvisie en -verordening. Kern bij deze actualisatie is om in 2018 tot meer focus te komen in de Gelderse Omgevingsvisie en -verordening. Een actualisatie is nodig onder meer vanwege de invoering van de Omgevingswet in 2019.

De commissie RLW vergadert op 14 juni 2017 om 17.30 uur in het stadhuis van Arnhem. Bekijk de agenda en de stukken.

Asbestdaken

Vanaf 2024 is het verboden om asbestdaken in bezit te hebben. Om de verwijdering van asbestdaken tijdig te realiseren, is een versnelling in de verwijdering nodig. GS stellen voor aan PS om voor de diverse versnellingsactiviteiten €4 miljoen beschikbaar te stellen. De commissie Energie, Economie en Milieu (EEM) bespreekt het versnellingsplan van GS.

De commissie EEM vergadert op 14 juni 2017 om 13.30 uur in het stadhuis van Arnhem. Bekijk de agenda en de stukken.

Inpassingsplannen

De commissie Bereikbaarheid en Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC) bespreekt het inpassingsplan Arnhemseweg en Hengelder (Zevenaar) en inpassingsplan N839 Bemmel Huissen (Lingewaard). De commissie hield in mei en begin juni 2017 hoorzittingen over deze plannen.

Verkenning OV-concessie

BOC overlegt ook over de verkenning om de volgende aanbesteding van openbaar vervoer samen met de provincies Overijssel en Flevoland te doen. 3 OV-bedrijven voeren het openbaar vervoer in Gelderland uit in 3 gebieden, oftewel 3 concessies: de Veluwe, Achterhoek/Rivierenland en Arnhem/Nijmegen. Gedeputeerde Staten willen de mogelijkheid onderzoeken om niet langer de provinciale ligging, maar de behoefte van de reiziger centraal te stellen bij de toekenning van de concessie. BOC overlegt ook over het voorstel van GS om €875.000 subsidie te verlenen aan de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en TIG Sports (sportmarketingbureau). In 2018 organiseren ze het wereldkampioenschap Inline- en Freestyleskaten in Gelderland.

De commissie BOC vergadert op 14 juni 2017 om 13.30 uur in het stadhuis van Arnhem. Bekijk de agenda en de stukken.

Terug naar nieuwsoverzicht