Sport, sportieve buitenruimte

LET OP! Inmiddels is het subsidieplafond voor deze regeling bereikt. Het totale subsidiebudget voor de periode 2018 -2019 van €484.500 is overschreden. Het indienen van nieuwe aanvragen is niet meer mogelijk. De provincie stelt geen nieuw budget beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Subsidiemogelijkheden

De subsidieregeling was bedoeld voor de ontwikkeling van locaties binnen of grenzend aan de bebouwde kom tot sportieve buitenruimte. De subsidieregeling had een tijdelijk karakter en zou tot en met 2019 van kracht zijn of totdat het beschikbare budget is uitgeput. Dat laatste is nu het geval.

Een sportieve buitenruimte is een sportieve voorziening in de bebouwde omgeving die mensen stimuleert tot sporten en bewegen en die bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de woonomgeving.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6.35 Sportieve Buitenruimte en het Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport 2016 -2019 (PDF 2,1 kB).

De sportieve buitenruimte moet gedurende tenminste drie jaar na vaststelling van de subsidie actief worden beheerd en gebruikt.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

Inmiddels is het subsidieplafond voor deze regeling bereikt. Het totale subsidiebudget voor de periode 2018 -2019 van €484.500 is overschreden. Er kunnen geen aanvragen meer gehonoreerd worden.

Let op: Voor deze subsidieregeling van 'Gelderland Sport!' is vanaf 2020 geen geld beschikbaar. Rond de zomer van 2020 (na de vaststelling van het nieuwe beleidskader Gelderland Sport!)  wordt opnieuw bekeken of deze regeling wordt voortgezet dan wel wordt stopgezet.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.