Realiseren bereikbaarheid Wageningen onder provinciale vlag

12-7-2017 Campus Wageningen

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen de regie overnemen van de gemeente Wageningen. Onder regie van de provincie moet voortvarend gewerkt worden aan het realiseren van een route over de campus van de Wageningen Universiteit & Research (WUr). Dit laten zij weten aan burgemeester & wethouders van Wageningen. Provinciale Staten moeten over de regierol en gebruik van de provinciale instrumenten zoals het inpassingsplan na de zomer een besluit nemen.

Wagenings raadsbesluit

In juli 2017 stelde B&W van Wageningen de 'Campus over maaiveldroute' voor. De gemeenteraad van Wageningen besloot hierop tot een nieuw voorstel. Deze is niet onderzocht en gaat voorbij aan het breed gedragen onderzoeksvoorstel. Gedeputeerde Staten oordeelden dat de raadsvariant niet kansrijk is en niet voldoet aan de gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn gezamenlijk vastgesteld en gaan onder andere over functie van de weg en de kosten.

Grote gevolgen voor Wageningen campus

De door de raad voorgestelde variant leidt tot sloop van gebouwen en proefvelden van de Wageningse universiteit. Een gepland bouwblok moet worden geschrapt. Het onderwijs voor het groeiend aantal studenten komt hierdoor in gevaar. Bovendien gaat dit heel veel geld extra kosten ook door de andere onderdelen die via amendement door de raad zijn ingebracht. Meer dan de 14 miljoen (provincie) en 6,5 miljoen van Wageningen. De WUr zal met deze variant ook niet akkoord gaan. Daarnaast zijn er ook gevolgen voor de Sterflat van Idealis. Zo ontstaat meer weerstand en minder draagvlak.

Raadsvariant wel in onderzoek

Gedeputeerde Staten herkennen in het raadsbesluit de worsteling van de gemeenteraad tussen het lokale en het (boven) regionale belang. Onder provinciale regie worden deze beiden behartigd. Een volgende stap in het proces is de milieueffectrapportage (m.e.r.) die eerder afgesproken is. Gedeputeerde Staten zijn bereid de raadsvariant in dit onderzoek mee te nemen ondanks dat zij menen dat deze niet realistisch is. Hierdoor kan deze objectief worden beoordeeld.

Samenwerking en inbreng omgeving

Daarnaast geven Gedeputeerde Staten aan dat zij uiteraard goed willen blijven samenwerken met Wageningen en de participatie voort willen zetten zoals tot nu toe is gedaan

Besluitvorming

Provinciale Staten beslissen na de zomer of de provincie de regie neemt, het m.e.r. onderzoek gaat starten en later een inpassingsplan gaat opstellen.

Bereikbaarheid vergroten voor fiets, trein, bus én auto

Wageningen is door de aanwezigheid van de Wageningen Universiteit en diverse gerelateerde bedrijven van groot regionaal belang. Daarom werken en investeren gemeente en provincie samen in een betere bereikbaarheid van Wageningen. Hiervoor worden onder andere een snelfietsroute en een busbaan aangelegd en er komt een nieuwe snelle en betere busverbinding. Verbeteren van de bereikbaarheid voor de automobilist is ook nodig. Daarom is er samen met een klankbordgroep - waarin diverse bewoners-en belangengroeperingen vertegenwoordigd zijn - een aantal jaren overlegd en onderzoek gedaan naar het meest optimale tracé.

Terug naar nieuwsoverzicht