RTG marktconsultatie

Provincie Gelderland stelde in het voorjaar van 2019 het ontwerp-inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland (RTG) vast. Door het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het nodig alsnog een milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen. We willen eind 2020 een aangepast ontwerp-inpassingsplan vaststellen. Parallel daaraan en als voorbereiding op een openbare aanbestedingsprocedure voor de aanleg en exploitatie van de RTG (door een uitgifte in erfpacht), voeren we een marktconsultatie uit.

Railterminal Gelderland

Op de Railterminal Gelderland kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en andersom. Dit maakt de provincie Gelderland nog aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe (Europese) bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. Bovendien is vervoer over het spoor milieuvriendelijker dan over de weg. Hiermee leveren we een bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en sluiten we direct aan bij Europees beleid.

Voor het wegvervoer is de A15 dé verkeersader met voldoende aansluitpunten. Voor het transport over water is de Waal belangrijk. Een opstappunt op de Betuweroute is er nog niet. Deze spoorlijn is speciaal voor het goederenvervoer aangelegd. Bij Valburg ligt op deze spoorlijn al een terrein voor het rangeren van containertreinen: het Container Uitwissel Punt (CUP). Omdat deze voorzieningen er al liggen, is dit de beste plek in Gelderland om containers over te laden van weg naar spoor. De aansluitkosten en procedurele stappen blijven dan relatief beperkt. Ook is daardoor minder ruimte nodig. Door een opstappunt op het spoor kunnen vervoerders en verladers in de regio Arnhem en Nijmegen kiezen tussen weg, water en spoor. De railterminal is straks openbaar toegankelijk. Iedereen kan zijn lading aanbieden in de vorm van containers, wissellaadbakken en trailers.

Meer informatie over de planvorming van Railterminal Gelderland, vindt u op onze website.

Doelstelling marktconsultatie

Het doel van deze marktconsultatie is:

  • delen van informatie over de planvorming voor aanleg en exploitatie van de RTG;
  • verkrijgen van informatie uit de markt voor de aanbesteding van de aanleg en exploitatie van de RTG.

Doelgroep

De marktconsultatie staat open voor alle ondernemingen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de aanleg en exploitatie van de RTG. In het licht van genoemde doelstellingen is de marktconsultatie vooral gericht op marktpartijen die in staat worden geacht om een dragende rol te spelen bij de aanleg en exploitatie van de terminal.

Opzet consultatie

Bij de marktconsultatie houden we de volgende opzet aan:

  • een plenaire bijeenkomst om deelnemers te informeren over de kaders waarbinnen de RTG kan worden ontwikkeld. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden op 3 december 2019. Centraal daarbij stond het ontwerp-inpassingsplan en de besluitvorming van Provinciale Staten over financiering van de realisatie van de railterminal. De presentaties en het verslag van deze bijeenkomst kunt u onderaan deze pagina downloaden;
  • een schriftelijke vragenronde (PDF 96 kB) op basis van vooraf door de provincie vastgestelde vragen. De gegevens uit de schriftelijke ronde maken wij zoveel mogelijk (geanonimiseerd) openbaar, tenzij sprake is van informatie die door een deelnemende onderneming vertrouwelijk is verstrekt. Per vraag is aangegeven of we het antwoord (geanonimiseerd) openbaar maken;
  • gesprekken met alle deelnemers aan de marktconsultatie, tenzij deelnemers zelf aangeven hier geen prijs op te stellen. Informatie die in die gesprekken wordt verstrekt, maken we openbaar, tenzij die informatie door een deelnemende onderneming vertrouwelijk is verstrekt.

Van de marktconsultatie (schriftelijke en mondelinge deel) maken we een verslag dat voldoet aan de eisen van transparantie en openbaarheid.

Informatie die we voor de marktconsultatie verstrekken is openbaar. Ook de informatie die uit de marktconsultatie komt, is openbaar, met uitzondering van informatie die door deelnemende ondernemers vertrouwelijk is verstrekt.

Planning marktconsultatie

Ondertussen zijn de vragen van de marktconsultatie beantwoord door de marktpartijen. Waar wenselijk hebben ook de gesprek(ken) met marktpartijen plaats gevonden. In tegenstelling tot de eerder aangegeven planning lukt het ons niet om het verlag van de marktconsultatie voor 21 februari 2020 af te ronden. Naar verwachting zal dit eind maart 2020 worden. Het verslag zal tegen die tijd op deze webpagina gepubliceerd worden.

Documenten

Plenaire bijeenkomst:

Documenten marktconsultatie: