Railterminal Gelderland sluit trein en vrachtwagen op elkaar aan

Het rivierengebied van de provincie Gelderland, gelegen tussen Gorinchem en Nijmegen is dé verbinding voor goederenvervoer van Rotterdam naar Duitsland. Via deze Gelderse Corridor rijden per jaar duizenden vrachtwagens Duitsland in. Veel schepen transporteren goederen over de Waal. Om de Gelderse Corridor nog beter te benutten, wil de provincie langs de Betuweroute bij Valburg een railterminal aanleggen.

Vestiging en uitbreiding van bedrijven

Op de railterminal Gelderland (RTG) kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Dit maakt de provincie nog aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe (Europese) bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid in heel Gelderland. Bovendien is vervoer over het spoor milieuvriendelijker dan over de weg. Hiermee leveren we een bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en sluiten we direct aan bij Europees beleid.

Waarom een railterminal bij Valburg?

Het rivierengebied van de provincie Gelderland heeft zich ontwikkeld tot een interessante regio voor het vestigen van logistieke bedrijven. Het gebied ligt aan de Waal, de A15 en de Betuweroute. Spoor, rivier en autosnelweg zijn een gebundelde corridor voor vrachtvervoer van Rotterdam naar het Duitse achterland. Vooral logistieke bedrijven zoeken nieuwe bedrijventerreinen. Een railterminal heeft bovendien een positieve invloed op de economie.

Voor het wegvervoer is de A15 dé verkeersader met voldoende aansluitpunten. Voor het transport over water is de Waal belangrijk. Een opstappunt op de Betuweroute is er nog niet. Bij Valburg ligt op deze speciaal voor het goederenvervoer aangelegde spoorlijn al een terrein voor het rangeren van containertreinen: het Container Uitwissel Punt (CUP). Omdat deze voorzieningen er al liggen, is dit de beste plek in Gelderland om containers over te laden van weg naar spoor. De aansluitkosten en procedurele stappen blijven dan relatief beperkt, evenals het ruimtebeslag.

Voor vervoerders en verladers betekent een opstappunt op het spoor de mogelijkheid om in de regio Arnhem en Nijmegen te kiezen tussen weg, water en spoor. De railterminal is straks openbaar toegankelijk. Iedereen kan zijn lading aanbieden in de vorm van containers, wissellaadbakken en trailers.

Wat is nodig om de railterminal te realiseren?

De provincie werkt met ProRail (beheerder van spoor en CUP) en op basis van informatie van de beoogde exploitant aan een ontwerp voor de RTG. De terminal is feitelijk een langgerekt platform waarop containertreinen en vrachtwagens worden gelost en beladen. Dit gebeurt met zogenoemde reachstackers en/of een portaalkraan die over een kraanbaan beweegt. De geplande ligging is direct ten noorden van het huidige CUP. De railterminal heeft een aparte toegangsweg nodig. Daarbij is gekozen voor een nieuwe openbare weg ten noorden van de Betuweroute, parallel aan het spoor, die ook de doorgaande route richting Valburg gaat vormen. De nieuwe weg sluit bij de kruising Reethsestraat aan op de Rijksweg Zuid. De kruising moet hiervoor aangepast worden om doorstroming en veiligheid van de verschillende verkeersstromen te garanderen.

Voor een goede inpassing van weg en terminal worden over de gehele lengte robuuste groenzones met een 5 meter hoge grondwal aangelegd. Deze sluiten aan bij het landschap en beperken de beleving van de bedrijfsactiviteiten en het bestemmingsverkeer. Deze inpassing is ontleend aan het eerder met vele partijen doorlopen gebiedsproces Knoop 38. Waar de wal moet worden onderbroken in verband met kruisende leidingen, wordt gewerkt met zichtschermen.

Bekijk hier een animatie van de nieuwe situatie.

Wat betekent de railterminal voor de omgeving?

Naast de ruimte die de weg en terminal in beslag nemen, kunnen omwonenden wel wat merken van de railterminal. Zo steken de kranen en lichtmasten vanuit bepaalde posities boven de begroeiing van de grondwallen uit. En ook het geluid van de vrachtwagens en bijvoorbeeld de kranen is in zekere mate hoorbaar. In de nog te doorlopen milieuvergunningprocedure beoordeelt de gemeente Overbetuwe uitgebreid onder welke voorwaarden de bedrijfsvoering is toegestaan. In het inpassingsplan van de provincie wordt getoetst of de activiteit uitvoerbaar is. Daarvoor is grondig onderzoek verricht en wordt waar nodig uitgegaan van de 'worst case'. Alle onderzoeken komen met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage te liggen.

De nieuwe ontsluitings- en doorgaande route betekent dat de Reethsestraat een autoluw karakter krijgt. Bij de toegang tot de terminal wordt erin voorzien dat fietsers en vrachtverkeer elkaar niet hoeven te kruisen. De kruising met de Reethsestraat wordt uitgevoerd met verkeerslichten, die op aanvraag de doorstroming zullen regelen. Bij een aanbod van circa 350 extra vrachtwagenbewegingen van en naar de terminal per etmaal worden daarbij geen knelpunten verwacht.

Ook andere ontwikkelingen in de omgeving spelen een rol in de leefbaarheid in het gebied, zoals de aanleg van bedrijventerreinen en private windmolenparken. Om de leefbaarheid verder te waarborgen zijn er afspraken gemaakt met de gemeente Overbetuwe over maatregelen om de landschappelijke kwaliteit te behouden en/of te verbeteren. Hiervoor heeft de provincie €4,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Kostenoverzicht

Voor aansluiting op de Betuweroute, de aanleg van de ontsluitingsweg en de landschappelijke inpassing, is naar verwachting €46,5 miljoen nodig. Het Rijk financiert hiervan €12 miljoen.

De gemeente Overbetuwe publiceert alle actuele informatie op haar website en brengt een nieuwsbrief uit. Hier is ook een overzicht van veelgestelde vragen & antwoorden te vinden.  

Wat zijn aandachtspunten?

Verkeer

De railterminal zorgt per dag voor maximaal 350 vrachtwagenritten van en naar de terminal. Dit blijkt uit berekeningen van Royal HaskoningDHV. Ter vergelijking: op bedrijventerreinen Park15 zijn 15.000 ritten per dag. Door ontwikkelingen van bedrijventerreinen en woningbouw in de Waalsprong verdubbelt in de toekomst het verkeersaanbod rond afslag 38 van de A15. De provincie en gemeenten Overbetuwe en Nijmegen maken samen afspraken hoe ze het verkeer in de toekomst in goede banen kunnen leiden.

Geluid

Vrachtverkeer van en naar de terminal kan tot milieuoverlast leiden. Royal HaskoningDHV heeft onderzoek gedaan en concludeert dat er geen milieuknelpunten zijn. Het onderzoek voor geluid laat zien dat nergens de maximale geluidsnorm overschreden wordt. Toch nemen we maatregelen, zoals de aanleg van grondwallen. De provincie streeft naar het elektrisch maken van zoveel mogelijk materieel op de railterminal omdat dit bijdraagt aan het verlagen van uitstoot en geluid. Op die manier hebben omwonenden zo min mogelijk overlast.

Zicht

De verschillende ontwikkelingen in het gebied beïnvloeden ook het uitzicht. Kleine bouwwerken zijn niet of nauwelijks zichtbaar, de kranen en lichtmasten wel. Door het plaatsen van bomenhagen kunnen deze beter worden ingepast in het landschap. Grondwallen met beplanting schermen de railterminal zoveel mogelijk af. Er is inmiddels een ontwerp gemaakt voor deze grondwallen.

Ontwerp-inpassingsplan ter inzage

In oktober 2017 namen Gedeputeerde Staten een besluit over de locatie en ontsluiting van de railterminal. Op verzoek van de gemeente Overbetuwe maakt de provincie een inpassingsplan. Dit provinciale bestemmingsplan wijzigt de bestemming van de gekozen plek om de bouw van de railterminal mogelijk te maken.

Op 27 november 2018 is het voorontwerp-inpassingsplan voor de railterminal vrijgegeven door Gedeputeerde Staten voor overleg met betrokken bestuursorganen, netwerkbeheerders en wettelijke adviseurs.

Het ontwerp-inpassingsplan is in maart 2019 vastgesteld en is vanaf donderdag 21 maart 2019 via de website ruimtelijkeplannen te bekijken. Iedereen kan van 21 maart 2019 tot en met 2 mei 2019 reageren op het ontwerp-inpassingsplan. Op 2 en 3 april 2019 worden inloopavonden georganiseerd waarop medewerkers en deskundigen uitgebreid informatie over de plannen geven. U bent dan van harte welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur in Watergoed in Valburg. Alle reacties worden beantwoord in een reactienota en leiden mogelijk tot aanpassingen van het inpassingsplan. Naar verwachting wordt in het najaar van 2019 het inpassingsplan voorgelegd voor vaststelling.

Documenten

Ontwerp-besluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage

In de periode van 21 maart tot en met 2 mei 2019 leggen omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) namens de provincie Gelderland het ontwerp-besluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage. In verband met de reconstructie van de kruising Reethsestraat/Rijksweg Zuid, die nodig is voor de ontsluitingsweg naar de railterminal, worden met dit besluit hogere geluidwaarden vastgelegd voor 3 omliggende woningen. De betrokken bewoners ontvangen hiervan schriftelijk bericht. Belanghebbenden kunnen dit besluit inzien en eventueel hun reactie kenbaar maken. Bijzonderheden staan in de officiële kennisgeving hieronder.

Documenten

Nieuws

Documenten

Contact

Neem voor vragen of meer informatie contact op met ons team omgevingsmanagement. E-mail: knoop38@overbetuwe.nl.