Regionaal programma werklocaties (RPW) – Arnhem Nijmegen

aantrekkelijk bedrijvenlocatie in de regio Arnhem Nijmegen

De gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen hebben in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) afspraken gemaakt over bedrijventerreinen, kantoren en perifere detailhandel (PDV). PDV is detailhandel die moeilijk is in te passen in bestaande winkelgebieden vanwege de omvang en bevoorrading. Doel is om het huidige overaanbod aan werklocaties in de regio terug te dringen. Daardoor komt er weer balans in vraag en aanbod. Dit is een voorwaarde voor nieuwe uitgifte op meer geschikte locaties. Op 6 februari 2018 stelde het college van Gedeputeerde Staten (GS) het RPW vast. Samen met de regio werkte de provincie aan de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties regio Arnhem Nijmegen vastgesteld

Na vaststelling van het RPW, is bepaald op welke kavels de bedrijfs-, kantoor- of PDV-bestemming vervalt. Het resultaat staat in de Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties regio Arnhem Nijmegen. In deze ruimtelijke uitwerking is per gemeente aangegeven op welke plekken de bestemming verandert. GS stelde deze Ruimtelijke Uitwerking 4 juni 2019 vast. Hiermee zet het college een eerste stap in de uitvoering van het RPW. De Ruimtelijke Uitwerking vindt u onder het kopje ‘documenten’ onderaan deze pagina.

Zienswijzen

Het concept van de Ruimtelijke Uitwerking lag van maandag 11 februari 2019 tot en met zondag 24 maart 2019 digitaal ter inzage. Er zijn 41 zienswijzen op de concept-uitwerking ingediend. De reacties op de zienswijzen zijn verwerkt in de reactienota. Onder het kopje documenten vindt u deze nota. GS betrok de ontvangen zienswijzen bij de vaststelling van de Ruimtelijke Uitwerking Arnhem Nijmegen.

Alle indieners van zienswijzen hebben direct na het besluit van het college een brief ontvangen met de reactie op hun zienswijze. Tegen de vaststelling van de Ruimtelijke Uitwerking is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Hoe verder?

De afspraak is dat er op de locaties waar de huidige bestemming vervalt, nog tot uiterlijk 1 januari 2021 uitgegeven en ontwikkeld kan worden. Daarna vervalt de bestem­ming pas echt. Hiervoor wordt een aparte procedure doorlopen (wijziging bestem­mingsplan of provinciaal inpassingsplan). Bij het wijzigen van het bestemmingsplan is er een mogelijkheid om bezwaar te maken. Belanghebbenden worden hierover geïnformeerd.

Contact

Heeft u een vraag of wenst u meer informatie over het project of de procedure? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.

Achtergrondinformatie  / documenten