Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

aantrekkelijk bedrijvenlocatie in de regio Arnhem Nijmegen

De gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen hebben in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) afspraken gemaakt over bedrijventerreinen, kantoren en perifere detailhandel (PDV). PDV is detailhandel die moeilijk is in te passen in bestaande winkelgebieden vanwege de omvang en bevoorrading. Doel is om het huidige overaanbod aan werklocaties in de regio terug te dringen. Daardoor komt er weer balans in vraag en aanbod. Dit is een voorwaarde voor nieuwe uitgifte op meer geschikte locaties. Op 6 februari 2018 stelde het college van Gedeputeerde Staten het RPW vast. Samen met de regio werkt de provincie nu aan de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Concept Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties regio Arnhem Nijmegen

Na vaststelling van het RPW, is bepaald op welke kavels de bedrijfs-, kantoor- of PDV-bestemming vervalt. Het resultaat staat in de concept-Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties regio Arnhem Nijmegen. In deze ruimtelijke uitwerking is per gemeente aangegeven op welke plekken de bestemming verandert. Deze concept-uitwerking is van maandag 11 februari 2019 tot en met zondag 24 maart 2019 digitaal ter inzage. U kunt binnen deze termijn uw zienswijze op de concept-uitwerking indienen. De afspraak met de regiogemeenten is dat de locaties die zijn aangewezen om de bestemming te wijzigen nog tot uiterlijk 1 januari 2021 kunnen worden uitgegeven en ontwikkeld. Daarna komt de aangegeven bestemming voor deze locaties daadwerkelijk te vervallen. Hiervoor wordt een aparte procedure doorlopen (wijziging bestemmingsplan).

Waar kunt u de concept-uitwerking vinden?

De concept-Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties regio Arnhem Nijmegen is tijdens de terinzagelegging digitaal in te zien.

Procedure zienswijzen

In de periode van 11 februari tot en met 24 maart 2019 kunt u schriftelijk laten weten wat uw zienswijze is op de concept-Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties regio Arnhem Nijmegen. U kunt deze, onder vermelding van ‘Zienswijze concept Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties regio Arnhem Nijmegen, zaaknummer 2019-000702’ , voorzien van uw naam en adres richten aan:

  • Per e-mail: post@gelderland.nl
  • Per brief: Gedeputeerde Staten van Gelderland, t.a.v. mevrouw D. Kampes, postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Hoe gaat het verder?

Het college van Gedeputeerde Staten betrekt de ontvangen zienswijzen bij de vaststelling van de Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties regio Arnhem Nijmegen. Het college stelt uiterlijk op 1 juli 2019 de ruimtelijke uitwerking vast. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt dan geïnformeerd over het besluit van het college.

Contact

Heeft u een vraag of wenst u meer informatie over het project of de procedure? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.

Achtergrondinformatie  / documenten