Provincie wil een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland

30-1-2018 Catharina Amaliapark

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 30 januari 2018 de Kadernota Gaaf Gelderland vastgesteld. Provinciale Staten besluiten naar verwachting op 7 maart 2018 over de koers van de Kadernota. De provincie ontwikkelt samen met partners en inwoners haar Omgevingsvisie en -verordening door op weg naar een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Hiermee willen we nog beter aansluiten op de grote ontwikkelingen die we om ons heen zien.

Duurzaam, economisch krachtig en verbonden

’Door ons te richten op een duurzaam, economisch krachtig en verbonden Gelderland, willen we samen met onze partners het verschil maken in bovenlokale vraagstukken zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, duurzame werkgelegenheid of flexibele netwerken’, aldus gedeputeerde Josan Meijers.

Wat en hoe

In 2014 hebben we met onze blik op de toekomst de Gelderse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vastgesteld. In de Gelderse Omgevingsvisie staat wat voor de provincie van belang is om Gelderland nog mooier en krachtiger te maken. In de Omgevingsverordening staan de regels die daarbij horen die invloed zijn op andere partijen. 

Het verschil maken

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van Energietransitie: ’In 2050 is Gelderland Energieneutraal. Dat is een mooie ambitie waarvoor we nu stevige stappen zetten met de regionale energie- en klimaatstrategieën. Om dat ruimtelijk in te passen hebben we een omgevingsvisie nodig die dat mogelijk maakt.'

Gaaf Gelderland

Om aan slagkracht te winnen passen we de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening aan. We brengen vraagstukken waarmee de provincie het verschil kan en wil maken naar voren. In de Kadernota Actualisatie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2018: Gaaf Gelderland (PDF 8,3 MB) beschrijven we de langjarige opgaven die we voor ons zien. De Omgevingsvisie geeft daarmee aandacht aan belangrijke thema’s zoals energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en vestigingsklimaat. We geven aan wat de ambities daarbij zijn en wat dat betekent voor de provinciale inzet.

Richten en ruimte geven

Om van visie naar uitvoering te komen zijn 6 'doe-principes' opgesteld. ’Het zijn als het ware spelregels die zorgen dat we gericht blijven op de juiste opgaven, maar die tegelijkertijd ruimte bieden om kansen te benutten die bij onze ambities passen', zegt gedeputeerde Meijers.

Terug naar nieuwsoverzicht