Provinciale Staten stemmen in met actualisatie Omgevingsvisie

21-12-2018 Clemens Cornielje ontvangt bloemen bij zijn laatste Statenvergadering

De laatste vergadering van Provinciale Staten op 19 december 2018 was ook de laatste keer dat Clemens Cornielje de vergadering voorzat. Klokslag 11.54 uur ging plaatsvervangend voorzitter Kees van Baak achter het spreekgestoelte staan en sprak Cornielje toe. ‘Nu u waarschijnlijk aan uw laatste agendapunt als voorzitter aanwezig bent… .’

Onze echte voorzitter

Hartelijke woorden sprak hij uit richting Cornielje. ‘U bent onze echte voorzitter.’ Samen met de 2 andere plaatsvervangende voorzitters Pieter Plug en Fleur van der Schalk bood Van Baak hem bloemen in de kleuren van de Gelderse vlag aan. Een staande ovatie van de Statenleden en de in grote getalen aanwezige provincieambtenaren volgde. Deze onverwachte actie bracht Cornielje niet uit zijn evenwicht. Hij gaf aan dat het officiële afscheid op 23 januari 2019 is. En: ‘De vergadering is geschorst tot 13.00 uur’.

Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Hoewel Luuk van de Veer (Partij voor de Dieren) in zijn betoog klaagde dat het voorstel van de Omgevingsvisie moeilijk te amenderen was, slaagde hij erin 13 amendementen in te dienen. 1 amendement dat hij indiende samen met Wouter Witteveen (GroenLinks) met het verzoek om de tekst ongewijzigd te laten in de actualisatie van de Omgevingsvisie kon rekenen op instemming van de Staten. Vóór stemden: CDA, SP, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdDieren en 50PLUS.

Over provinciegrenzen

Ook het amendement dat Stan Hellegers (D66) indiende samen met Dirk Vreugedenhil (ChristenUnie) Karin Jeurink (PvdA), Wouter Witteveen (GroenLinks), Eric van Dijk (SP) en Luuk van der Veer (Partij voor de Dieren) namen de Staten aan. Met dit amendement benadrukten de indieners dat natuur(ontwikkeling) niet bij de provinciegrens moet ophouden. Gedeputeerde Meijers ontraadde het amendement omdat ze vond dat het te veel op vroeger beleid leek. Dit zou voor verwarring kunnen zorgen. Een meerderheid van de fractieleden (D66, SP, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdDieren en 50PLUS) legde haar advies naast zich neer en stemde voor het amendement.

Besluit bierviltje

De actualisatie van de Omgevingsvisie werd breed omarmd door de Staten. Vóór stemden: VVD, CDA, D66, SP, PvdA, CU, SGP en 50PLUS. Karin Jeurink (PvdA): ‘Het besluit past op een bierviltje. Briljant in al zijn eenvoud. Maar met groot effect op onze provincie.’

Rijnbrug Rhenen

Met algemene stemmen stemden de Statenleden in met de aanleg van een bovendek met 2x2 rijbanen van Rijnbrug Rhenen. Zowel de coalitiegenoten als leden van de oppositie, bijvoorbeeld Johann Scheers (PVV) gaven aan dat de huidige voorgestelde maatregelen geen garantie zijn voor de verre toekomst. Bijna alle woordvoerders riepen gedeputeerde Conny Bieze op om toch ook bij het rijk te lobbyen om ook bij te dragen aan een oplossing. Ze gaf aan dat ze al het mogelijke had geprobeerd.

Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug, maar de gebruikers zijn vooral regionaal. Dat is voor het rijk reden om financieel niet bij te dragen. Bieze deed een beroep op de Staten om ook hun netwerk hiervoor in te zetten. Klaas Ruitenberg (SGP) en Otto van Verschuer (CDA) gaven gehoor aan haar appèl. Ze dienden een motie in waarin ze de Statenleden opriepen deze motie te verzenden naar alle fracties in de Tweede Kamer met het verzoek de minister te vragen de rijksbijdrage aan de renovatie van de Rijnbrug te verhogen. De fracties van de VVD, CDA, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en 50PLUS steunden deze motie.

Een volledig overzicht van alle besluiten van Provinciale Staten op 19 december 2018 is beschikbaar via besluitenlijst.

Provinciale Staten vergaderen weer op 30 januari 2019.

Terug naar nieuwsoverzicht