Provinciale Staten stellen Voorjaarsnota 2018 vast

9-7-2018 Gezin picknickt in boomgaard

In de laatste vergadering voor het zomerreces op 3 en 4 juli 2018 kreeg de laatste Voorjaarsnota van deze Statenperiode de meeste aandacht van de Statenleden. De fractievoorzitters benutten het moment om terug te blikken op de coalitieperiode en alvast vooruit te kijken.

Gelukkig in Gelderland

Harold Zoet (CDA), die zichzelf aanduidde met ‘gelukkige Gelderlander’ loofde Gelderland en de betrokkenheid van haar inwoners. Daarnaast sprak hij zijn zorg uit over de ontwikkeling waarbij asbestsaneerders de overstap maken naar de bouw. Er ligt nog steeds de opgave dat in 2023 alle asbest verwijderd dient te zijn. En over de verbindingen die de provincie met anderen aangaat merkte hij op dat vertrouwen en samenwerking de basis moet zijn van partnerschap, tot het tegendeel bewezen is.

Leren van crisisjaren

Pieter Plug (ChristenUnie) herinnerde de aanwezigen dat het niet zo lang geleden was dat we in een economische crisis zaten. Hij was dan ook benieuwd welke lessen het college van Gedeputeerde Staten had geleerd van de crisisjaren. Gedeputeerde Markink, die namens Gedeputeerde Staten reageerde op de inbreng van de Statenleden, noemde onder meer: langjarige subsidies daar moet je vanaf en meer revolverend inzetten.

€360 miljoen Klimaatmotie

Jan Markink merkte op dat Statenleden niet eerder zoveel moties inbrachten bij de bespreking van de Voorjaarsnota. De Statenleden dienden 24 moties in. Hiervan sprong de Klimaatmotie eruit. Indiener Fleur van der Schalk (D66) kreeg het voor elkaar dat Provinciale Staten in de Begroting van 2019 opnemen dat ze €360 miljoen beschikbaar stellen voor grote langjarige investeringen in klimaat- en energiemaatregelen. Gelderland wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Daarvoor zijn langjarig investeringen nodig.

Makkelijk verdienmodel

Gedeputeerde Staten komen bij de begroting van 2019 met een voorstel om tot 2030 per jaar €30 miljoen te reserveren voor specifieke projecten. Klaas Ruitenberg (SGP) en Pieter Plug (ChristenUnie) uitten in de eerste 2 termijnen hun twijfel over het steunen van de motie. Ze wilden weten waaraan dit geld besteed werd. Bij de stemming haalden ze bakzeil omdat ‘het doel belangrijker is dan de middelen’. Vóór deze motie stemden: VVD, CDA, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, PvdDieren en 50PLUS. Groep Poortinga en PVV stemden tegen. Marjolijn Faber, fractievoorzitter PVV geeft aan dat dit helemaal niet om klimaat gaat, maar een makkelijk verdienmodel is. En waarom geen lastenverlichting?

Hoe gaat het?

De woordvoerders gebruiken vaak de woorden ‘gelukkig’, ‘geluk’, ‘welbevinden’ en ‘feestje’. Ferdi Timmermans (PvdA) hield zijn maidenspeech, voor het eerst sprak hij in de Statenvergadering. Hij merkte op dat het goed gaat met Gelderland. Maar hoe gaat het met de Gelderlander? Hij wil dat niemand in Gelderland buiten de boot valt. Daarom diende de PvdA de motie Monitor Gelders welbevinden in. Om de inwoners zelf vragen naar hun welzijn. VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdDieren, 50PLUS en Groep Poortinga steunden deze motie. Voor Luuk van der Veer (PvdDieren) is het belangrijk dat in de monitor ook aandacht is voor het welbevinden van dieren. Hoe dit uitpakt volgt in de uitwerking van de motie.

Toekomstige generaties

Bij de bespreking van het voorstel Inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 haalde Titus Visser (PvdA) Stephen Covey aan dat bij integriteit ook hoort dat je rekening houdt met de afwezigen. Dit bracht hem tot het stellen van de vraag: wegen de belangen van de omwonenden op tegen de belangen van toekomstige generaties die nu afwezig zijn? De meerderheid van de fracties (VVD, CDA, D66 SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, PvdDieren en 50PLUS) stemden in met het voorstel.

Geld voor toezicht buitengebied

Bijzonder was het aantal fracties dat instemde met de motie verbetering toezicht buitengebied. Alle fracties, van coalitie én oppositie, stemden in met de motie om vergoeding mogelijk te maken voor de landeigenaren die de dupe zijn van drugsdumpingen op hun terrein. Hiervoor wordt €1,1 miljoen beschikbaar gesteld. Astrid Vollebregt (SP) merkt op in haar betoog dat toezicht en handhaving goed werken bij het voorkomen van misstanden.

Beëdiging en afscheid

Aan het eind van de vergadering nam de fractievoorzitter van de VVD, Hans de Haan afscheid. Hij is sinds april 2018 wethouder van de gemeente Ermelo. Daarom stopt hij met het Statenwerk. Voorzitter Clemens Cornielje beëdigde Bert van Bijsteren als nieuw Statenlid. Mike Waltmans wordt de nieuwe fractievoorzitter van VVD Gelderland.

Terugkijken

Provinciale Staten spraken over meer onderwerpen en namen meer besluiten. U kan de vergadering terugkijken via Statenlive. De eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten is op 26 september 2018.

Terug naar nieuwsoverzicht