Provinciale Staten gaan voor natuur-inclusief Gelders grondbeleid

12-4-2018 Clemens Cornielje tijdens vergadering

De mededeling van de voorzitter van Provinciale Staten, Clemens Cornielje, dat hij per 1 februari 2019 stopt met zijn functie als commissaris van de Koning was onverwacht nieuws in de Provinciale Statenvergadering van 11 april 2018.

Cornielje gaf aan nog vol energie te zijn en zin te hebben in een lidmaatschap Eerste Kamer na zijn afscheid. Plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten, Kees van Baak, reageerde namens de Staten dat hij blij is dat de aanleiding om te stoppen geen nare is; Clemens Cornielje heeft al jaren kanker. De Staten uitten hun blijk van waardering voor hun voorzitter Cornielje met een staande ovatie.

Vragen over statiegeld alliantie en arbeidsmigranten

Tijdens het vragenuur stelden Statenleden Karin Jeurink (PvdA) en Eric van Dijk (SP) vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Karin Jeurink wilde weten of de provincie Gelderland deelneemt aan de statiegeldalliantie. Gedeputeerde Michiel Scheffer gaf aan dat het standpunt van het college in de komende periode helder wordt. Hij ging vooral in op de vraag: hoe kun je alle kunststoffen recyclen en circulaire economie versnellen.

Huisvesting arbeidsmigranten

Statenlid Eric van Dijk merkte op dat in diverse sectoren en gemeenten het probleem van huisvesting van arbeidsmigranten speelt en wat de provincie hieraan kan doen. Gedeputeerde Josan Meijers gaf aan dat gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor huisvestingsbeleid binnen hun grenzen. De rol van de provincie is die van agenderen en zorgen voor kennisdeling en partijen bij elkaar brengen. 

Natuur-inclusief grondbeleid

Provinciale Staten bespraken uitgebreid het grondbeleid. Wat eerst een technisch stuk leek te zijn, riep toch meer discussie op, vooral bij de oppositiepartijen. De moties en amendementen van de PVV haalden het niet. Wel deed gedeputeerde Jan Markink de toezegging dat de Staten vertrouwelijk het totaaloverzicht van de Gelderse gronden konden inzien op perceelniveau. De meerderheid van de Staten had wel oor naar de motie van Paul Hofman-Franssen (GroenLinks) over natuur-inclusief beheer van provinciale gronden. De indieners vragen hierin aan Gedeputeerde Staten om zoveel mogelijk in te zetten op natuur-inclusief beheer bij de uitgifte van gronden. Voor stemden: D66, SP, PvdA, ChristenUnie, PvdDieren, 50PLUS en uiteraard GroenLinks.

Geld voor Wageningse campus

De Statenleden van de fracties van de coalitie (VVD, CDA, D66 en PvdA) stemden in met het voorstel om €1,5 miljoen te investeren in de Wageningse Campus. Enkele oppositiepartijen begrepen deze steun niet zo goed. Ze vonden dat de uitleg van gedeputeerde Michiel Scheffer namens het college alleen maar meer vragen opriep. Het college wil meer bedrijven naar de WUR-campus halen. De campus is hier nog niet genoeg op ingericht. De €1,5 miljoen gaat de Wageningse Universiteit (WUR) inzetten voor de versterking van de infrastructuur zodat voorzieningen als elektriciteit, fiets- en wandelpaden aanwezig zijn voor de vestiging van nieuwe bedrijven.

Schieten met hagel en samenscholing geboden

Provinciale Staten sloten de vergadering af met 2 debatten. Initiatiefnemer Céline Blom (D66) diende samen met VVD, CDA en PvdA een motie in bij het debat Samenscholing geboden. Over hoe je de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kunt versterken. In deze motie verzoeken ze om onder meer gekwalificeerd personeel. Gedeputeerde Michiel Scheffer benadrukte dat veel van de punten in de motie al volop in gang waren gezet.

Luuk van der Veer (PvdDieren) uitte in het debat over schieten met hagel zijn zorg over het onnodig lijden dat het schieten op meerdere dieren met zich meebrengt. Want, stelt hij, de kans is groot dat er tijd verstrijkt tussen het getroffen worden door hagelkorrels en het dood gaan van de dieren. Hij vroeg onder meer het college van Gedeputeerde Staten om de jagers op hun gedrag aan te spreken. Van Dijk herhaalde zijn reactie die hij eerder al in een antwoord op schriftelijke Statenvragen aan Van der Veer had laten weten. Jacht met hagel is door de wetgever toegestaan en het college van Gedeputeerde Staten vindt het een acceptabele manier om dieren te doden. Aan het einde van het debat stemden de Staten over de motie van afkeuring van het gevoerde beleid van PvdDieren. Geen enkele fractie steunde Van der Veer hierin.
 
De vergadering terugkijken kan via Statenlive. De agenda en de stukken zijn beschikbaar via Stateninformatie.

Terug naar nieuwsoverzicht