Provinciale Staten besluiten over Jaarstukken en Midterm Review

19-5-2017 In de Midterm review en de jaarstukken komen alle Gelderse onderwerpen aan bod

De provincie Gelderland sluit 2016 positief af met €14 miljoen. Dat blijkt uit de financiële verantwoording van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) over het afgelopen jaar. De Staten zijn halverwege hun termijn. De Midterm review is een terugblik op de afgelopen 2 jaar en geeft inzicht in versnellingsopties om eerder tot resultaten te komen van beleid.

Uitgaven vielen lager uit

Het positieve resultaat in 2016 komt doordat enkele uitgaven lager uitvielen. Dit was het geval bij de subsidies voor Natuur en samenleving. Ook is er een meevaller doordat definitief uitgekeerde subsidiebedragen lager waren dan begroot. Met het PS-besluit over de Jaarstukken 2016 wordt de begrotingscyclus over 2016 afgerond.

Midterm review

GS stellen voor aan PS de €14 miljoen als volgt te verdelen: €2 miljoen voor de restauratie van de Eusebiuskerk en €12 miljoen toevoegen aan de algemene reserve. Bij de bespreking van de Midterm review kunnen PS aangeven waarvoor ze het geld willen gebruiken. De Midterm review is het resultaat van een motie van PS waarin ze GS vroegen om de balans op te maken van de uitvoering en financiële stand van zaken van het coalitieakkoord halverwege de coalitieperiode. In de Midterm review doen GS ook versnellingsvoorstellen die ervoor kunnen zorgen dat de ambities uit het coalitieakkoord sneller of eerder worden bereikt. Het voorstel is om tot en met 2019 €133 miljoen te investeren en in de periode 2020 en verder €235 miljoen.

Inpassingsplan Windpark Bijvanck

PS besluiten ook over het inpassingsplan Windpark Bijvanck. Dit plan is nodig om het Windpark Bijvanck, ten zuiden van Angerlo, met 4 windturbines mogelijk te maken. In het inpassingsplan staat hoe de ruimte opnieuw wordt ingedeeld.

Gelderse corridor

Gebiedsopgave Gelderse corridor gaat over het creëren van een goede doorstroming en logistieke knooppunten die bijdragen aan de lokale en regionale economie. En daarmee ook de (inter)nationale economie. GS stellen voor aan PS om de ambities voor de gebiedsopgave Gelderse corridor op hoofdlijnen vast te stellen. Verder verzoeken ze om een bedrag van €500.000 te reserveren voor het laanbomengebouw ter versterking van de Agro Business Cluster.

Weerbare overheid

De provincie heeft een beperkte rol in de opsporing van criminaliteit. Daar staan de politie, het OM en de FIOD voor aan de lat. Maar alleen de de inzet van wat je strafrechtelijk kunt doen, is onvoldoende om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Samenwerken, het delen van informatie, kennis en ervaring, het vanuit meerdere invalshoeken benaderen, lijkt het meest effectief om tegendruk te leveren aan de oprukkende criminaliteit. GS werken aan een ontwikkelprogramma voor weerbare overheid. Provinciale Staten overleggen over wat de provincie Gelderland hierin kan betekenen.

Tijden vergadering en locatie

Provinciale Staten vergaderen op 24 mei 2017 in het stadhuis van de gemeente Arnhem van 10.00 tot 18.00 uur. De volledige agenda is beschikbaar via het stateninformatiesysteem.

Terug naar nieuwsoverzicht