Provinciale Staten beoordelen financieel beleid en openbaar vervoer

28-5-2018 Fietsers bij station

De provincie Gelderland sluit 2017 af met € 13,7 miljoen. Dit komt doordat er minder prestaties geleverd zijn dan gepland. En door meer inkomsten (baten), zoals de opbrengsten uit de motorrijtuigenbelasting. Dat blijkt uit de financiële verantwoording van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) over 2017. Met de bespreking van de Jaarstukken 2017 wordt de begrotingscyclus over 2017 afgerond.

Jaarrekening 2017

Dit positieve resultaat komt doordat de provincie minder heeft uitgegeven dan eind 2017 begroot in de Slotwijzing. Daarnaast zijn er vooral meer baten (inkomsten) gerealiseerd. Zo is het totaal aan subsidies lager vastgesteld en zijn de opbrengsten motorrijtuigenbelasting hoger uitgevallen dan vooraf gepland. Gedeputeerde Staten hebben in de Begroting 2017 opgenomen meer te willen doen en daarvoor geld gereserveerd. Het geld dat niet besteed is, blijft beschikbaar in de reserves om de plannen af te maken. Ook deze lagere uitgaven zijn van invloed op het jaarrekeningresultaat 2017.

Uitgangspunten aanbesteding openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Gelderland wordt eens in de 10 jaar opnieuw aanbesteed in concessies. Samen met Overijssel en Flevoland organiseert de provincie de aanbestedingen voor de nieuwe periode. Ook hebben ze de Nota van Uitgangspunten voor deze aanbesteding opgesteld. Zo willen Provinciale Staten (PS) dat de concessiegebieden opnieuw ingedeeld zijn zodat veel drukbezette lijnen binnen 1 concessie vallen, ook als deze de provinciegrens overgaat. Een ander uitgangspunt is dat het budget voor het openbaar vervoer gelijk blijft. Verder vragen PS extra aandacht voor onder meer duurzaamheid. Zo roepen ze het college op om een innovatiefonds voor experimenten met zero emissie in te stellen. Ook vinden ze het belangrijk dat de reiziger het openbaar vervoer en andere mobiliteit als 1 systeem ervaart.

Nieuwe gedeputeerde

Het CDA draagt Peter Drenth voor als opvolger van Jan Jacob van Dijk als gedeputeerde. Provinciale Staten stemmen over deze voordracht. Maar niet voordat ze hem eerst bevraagd hebben. Drenth is nu nog wethouder in de gemeente Doetinchem. Gedeputeerde Van Dijk neemt afscheid van de provincie Gelderland omdat hij per 1 juni 2018 als bestuurder van Christelijke Onderwijs Groep aan de slag gaat.

Agenda, locatie en audio livestream

Provinciale Staten vergaderen op 30 mei 2018 in het Huis der Provincie in Arnhem. De agenda en alle stukken zijn beschikbaar via via het Stateninformatiesysteem. De vergadering is live te volgen via Statenlive. U kunt de vergadering ook bijwonen vanaf de publieke tribune.

Terug naar nieuwsoverzicht