Sterkere natuur én meer duurzame energie

24-6-2020

Provincie Gelderland wil op 3 plekken samen met initiatiefnemers onderzoeken of en hoe natuur(ontwikkeling) en opwekken van duurzame energie te combineren zijn. Het zijn bijzondere plekken omdat ze in het Gelders Natuur Netwerk (GNN) liggen en een sterke relatie hebben met een andere gebruiksfunctie dan natuur.

Het gaat om 2 voormalige zandwinplassen in de gemeente Zevenaar, een voormalige vuilstortplaats in de gemeente Hattem en agrarische percelen op het landgoed Quadenoord in de gemeente Renkum. Uitgangspunt is dat de natuur er beter van wordt, er meer duurzame energie wordt opgewerkt en de schaarse ruimte goed wordt benut. Of er voor deze 3 locaties uiteindelijk ook een plan uitkomt dat echt haalbaar is, is nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van verdere uitwerking en beleidsontwikkeling.

Peter Kerris, gedeputeerde Ruimte

"De ruimte in Gelderland is schaars. We zien steeds meer druk op de ruimte ontstaan. We willen wonen, werken, recreëren, duurzame energie opwekken én meer en sterkere natuur. Daarom moeten we keuzes maken én vooral kijken hoe we slimme combinaties kunnen maken zodat er een win-win situatie ontstaat."

Landgoed Quadenoord

Het landgoed Quadenoord wil een zonneveld realiseren op 2 akkers. Quadenoord heeft eerder een plan voorgelegd dat onvoldoende rekening hield met de beschermde natuurwaarden in dit gebied. Het landgoed is onderdeel van de Renkumse Poort, een ecologisch verbinding tussen de Rijn en de Veluwe. Provincie Gelderland wil in dit gebied juist meer agrarische grond op het landgoed omzetten naar natuur om de samenhang van het natuurnetwerk te versterken. Provincie en initiatiefnemers zijn om de tafel gegaan om te kijken of minder zonnepanelen én meer nieuwe natuur op het landgoed mogelijk is.

Hattem: voormalige vuilstortplaats

Powered by Hattem, een burgercoöperatie, wil samen met de gemeente een zonneveld realiseren op een voormalige vuilstort in Hattem. Het terrein heeft door de vuilstort een beperkte natuurwaarde. De locatie vervult wel een verbindingsfunctie voor dieren. Door een tijdelijk zonneveld te realiseren en op de rest van het terrein, de kwaliteit van de natuur te verbeteren en de verbindingsfunctie te versterken kan de natuurwaarde verhoogd worden.

Voormalige zandwinplassen in Zevenaar

K3Delta is een gebiedsontwikkelaar die tevens gespecialiseerd is in winning en verwerking van grondstoffen (zand en klei). K3Delta wil op 2 voormalige zandwinplassen tussen Spijk en Lobith een drijvend zonneveld realiseren. De oude zandwinplassen liggen tegen het Rijnstrangengebied, een oude Rijnarm met kenmerkende planten en water-moerasvogels. De afweging of een zonneveld te combineren is met de natuurwaarden van de plassen vergt eerst nog nader onderzoek naar het gebruik en functie van deze plassen voor beschermde flora en fauna in dit gebied en effecten daarop van drijvende zonnevelden.

Door combineren van functies meer mogelijk

Bij provincie Gelderland kloppen initiatiefnemers aan met plannen voor onder andere opwekken van duurzame energie. Ook voor plannen in natuurgebieden. In veel gevallen is daar het antwoord nee op. De natuurgebieden hebben een belangrijk functie als leefgebied voor planten en dieren en zijn speciaal daarvoor aangewezen. Een ontwikkeling is al snel schadelijk voor de natuur en dit zijn ook niet de gebieden waar provincie Gelderland grote stappen wil maken om duurzame energie op te wekken. Maar soms zijn er op beperkte schaal wel kansen om zaken te combineren. Provincie Gelderland wil dat -in genoemde gevallen samen met de initiatiefnemers verkennen. Door functies te combineren wordt er aan 2 doelen tegelijk: gewerkt: sterkere natuur én meer duurzame energie. De schaarse ruimte wordt dan zo optimaal mogelijk gebruikt.

Beleid en wetgeving

In het huidige provinciale beleid voor het Gelders Natuurnetwerk zijn de huidige plannen niet mogelijk. Hiervoor moet de omgevingsverordening worden aangepast. Op 2 gebieden is ook de Europese regelgeving vanuit Natura 2000 van kracht.

Terug naar nieuwsoverzicht