Statenvergadering over gebiedsagenda Achterhoek

4-6-2020

Provinciale Staten praten op 10 juni 2020 over de 8 gebiedsagenda’s en het beschikbaar stellen van € 9,5 miljoen voor de Gebiedsagenda Achterhoek. Provincie Gelderland werkt sinds deze coalitieperiode met gebiedsagenda’s met 4 principes:

  1. wederkerigheid,
  2. maatwerk,
  3. integraal
  4. uitvoeringskracht.

De staten beslissen over in totaal € 9.573.256. Hiervan is € 9.423.256 bestemd voor de gebiedsagenda Achterhoek en € 150.000 voor algemene kosten van de gebiedsagenda’s.

Voorafgaand aan de Statenvergadering zijn er 2 bijeenkomsten voor oordeelsvorming waar inwoners kunnen inspreken. De eerste gaat over de Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas. Gedeputeerde Staten vragen om in te stemmen met de nota van zienswijzen. Hiermee komt de weg vrij voor een pakket aan maatregelen gericht op waterveiligheid, te realiseren voor 2028.

De tweede bijeenkomst gaat over de afwegingen voor behoud of kap van bomen langs wegen. Gedeputeerde Staten hebben deze op 4 punten aangescherpt. Hierover gaat het overleg. Daarnaast wordt de koersnotitie Bomen en Bos voor een Gaaf Gelderland besproken. Er komen gesprekken met stakeholders over deze notitie. De definitieve uitgangspunten komen terug in het beleidsprogramma Biodiversiteit.

Terug naar nieuwsoverzicht