Provinciale Staten vergaderen over RES Achterhoek en regio Cleantech

18-11-2021

Op woensdag 1 december 2021 zijn er van 9:30 uur tot 20:30 uur oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder meer de omgevingsverordening, de regionale energiestrategie voor de Achterhoek en Regio Cleantech en het verzoek herziening inpassingsplan windpark Bommelerwaard A2. Alle bijeenkomsten zijn digitaal.

Regionale Energiestrategieën (RES)

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 30 regio’s een Energie Strategie (RES) wordt opgeleverd. In Gelderland zijn zes RES-regio’s. De RES geeft inzicht in de mogelijkheden voor regionale opwek van elektriciteit. Dit leidt tot keuzes in concrete plekken, projecten en planning;

afstemming van warmtebronnen, gevolgen voor de energie-infrastructuur en projecten en plannen die al gereed zijn. De inspraakmogelijkheid voor RES Achterhoek en RES regio Cleantech is op 24 november om 19:00, tijdens een digitale hoorzitting. Aanmelden kan tot 22 november 12:00 uur via griffie@gelderland.nl. Tijdens de bijeenkomst op 1 december vormen Provinciale Staten hun oordeel over deze twee RES'en.

Een ander RES-onderwerp waarover de Staten spreken is hoe de RES’en verankerd worden in het provinciaal beleid en hoe het windbeleid wordt aangepast. Op dit onderwerp is wél inspraak mogelijk.

Omgevingsverordening

Een Omgevingsverordening is een van de instrumenten van de Omgevingswet. Met dit instrument stellen Provinciale Staten regels vast voor de fysieke leefomgeving van Gelderland en instructieregels voor gemeenteraden en waterschapsbesturen. Hiermee voldoet de provincie Gelderland aan de Omgevingswet om met één integrale set van regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Gelderland. Bij dit onderwerp is geen inspraak mogelijk omdat er eerder een hoorzitting plaatsvond.

Herziening inpassingsplan windpark Bommelerwaard-A2

Een omwonende van het Windpark Bommelerwaard-A2 in Bruchem (gemeente Zaltbommel) heeft de provincie op 12 juli 2021 verzocht om intrekking dan wel opschorting van het inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 en om voor dit windpark een nieuw milieueffectrapport (MER) op te stellen en op basis hiervan een nieuw besluit te nemen over het inpassingsplan. Aan Provinciale Staten ligt nu de vraag voor of ze instemmen met dit verzoek.

Een compleet overzicht van alle onderwerpen op 1  december  is te vinden op www.gelderland.nl/sis

Inspreken

Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij een van deze onderwerpen? Meld u zich aan bij de Griffie voor maandag 29 november, 12.00 uur. griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34. Het geluid van alle vergaderingen wordt uitgezonden via Statenlive.

Terug naar nieuwsoverzicht