Provinciale Staten aan zet over herindeling Barneveld-Scherpenzeel

26-5-2021

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland zetten door met de voorgenomen fusie van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Het college heeft op dinsdag 25 mei ingestemd met het herindelingsadvies en dit voorgelegd aan Provinciale Staten (PS).
In het herindelingsadvies staat de achtergrond van het voorstel en de stappen die gezet moeten worden op weg naar de nieuwe gemeente. Ook gaat het college in op de zienswijzen die zijn ingediend op het herindelingsontwerp. GS hebben 40 zienswijzen ontvangen. Aan de hand daarvan zijn er aanpassingen doorgevoerd. De conclusie is voor GS helder: de voorgenomen herindeling leidt tot een krachtige gemeente die toekomstige uitdagingen aan kan. Daarom stellen de Gedeputeerde Staten voor aan het het Gelders parlement om in te stemmen met het herindelingsadvies.
De provincie heeft de wettelijk taak om toezicht te houden op gemeenten en – als een gemeente haar taken niet aan kan en een duurzame oplossing uitblijft – in te grijpen. Dit heeft GS in Scherpenzeel gedaan. Op 7 juli zullen Provinciale Staten een besluit nemen.

Opvallend

Opvallend is dat niet alleen de beide gemeenteraden een zienswijze hebben ingediend, maar dat ook enkele afzonderlijke fracties uit de raden dat hebben gedaan. De meerderheid van raad van Barneveld en de gezamenlijke oppositiepartijen in Scherpenzeel hebben positief gereageerd op het herindelingsvoorstel. De meerderheid van de raad van Scherpenzeel en een oppositiefractie uit de Barneveldse raad kwamen met een negatieve reactie.

Varianten

Gedeputeerde Staten reageren in een afzonderlijke reactienota op alle zienswijzen. Daarbij staan enkele thema’s centraal: de uitwerking van de drie varianten (zelfstandigheid, strategische samenwerking, herindeling); de rol van de provincie; de identiteit; de voorzieningen en financiën; en het draagvlak. De zienswijzen maken duidelijk dat de andere varianten niet haalbaar zijn: zelfstandigheid lost het probleem niet op en beide gemeenten geven een andere invulling aan het begrip strategische samenwerking. Alleen herindeling zorgt voor een duurzame oplossing.

Draagvlak

Ook het vraagstuk van het draagvlak kwam regelmatig voor in zienswijzen. GS hebben draagvlak altijd inhoudelijk benaderd: het gaat niet om een eenduidig voor of tegen herindeling, maar over de vraag wat inwoners belangrijk vinden en hoe die belangen het beste gediend kunnen worden. Dan gaat het niet alleen om de inwoners van Scherpenzeel, maar ook die van Barneveld.

Vervolg

De start van de nieuwe gemeente is voorzien per 1 januari 2023. Dit is gezien de wettelijke termijnen, die aan de vervolgstappen gebonden zijn, de snelst mogelijke fusiedatum. Als de Staten instemmen met het herindelingsvoorstel wordt het voorstel aangeboden aan de minister van BZK.

Terug naar nieuwsoverzicht