Positief advies opsporingsvergunning aardwarmte gebied Nijmegen

20-3-2020

Gedeputeerde Staten hebben een positief advies uitgebracht over de aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte aan het ministerie van Economische Zaken & Klimaat voor het gebied Nijmegen. Het advies is positief, mits dit veilig en verantwoord gebeurt. Aardwarmte biedt mogelijk een goede kans voor de overschakeling naar duurzame levering van warmte. In het advies vraagt provincie Gelderland aandacht voor onder andere de relatie met drinkwater, veiligheid en informatie naar de bevolking.

Inhoud advies

De vergunning is aangevraagd voor een gebied genaamd Nijmegen. De aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. In dit opsporingsgebied liggen mogelijk kansrijke gebieden voor de aanwijzing van Aanvullende Strategische Voorraden voor drinkwater (ASV). Daarom adviseren Gedeputeerde Staten om de vergunde ruimte te beperken zodat er ruimte is voor drinkwaterwinning. De bescherming van de drinkwatervoorziening moet ook in de vergunningsvoorschriften worden opgenomen. Het advies gaat ook over de bodem, natuur, veiligheid en grondwater en een schaderegeling. Er staan ook aanbevelingen in voor de vergunningvoorschriften en omgevingsmanagement.

Opsporingsvergunning

Initiatiefnemers voor aardwarmte projecten vragen een opsporingsvergunning aan bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Met een opsporingsvergunning krijgt de aanvrager het alleenrecht in een gebied om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte. Met een opsporingsvergunning kan nog niet gelijk geboord worden of aardwarmte gewonnen: Daar zijn aanvullende vergunningen voor nodig.

Rijk beslist

Winning van aardwarmte valt onder de Mijnbouwwet en daarmee onder de bevoegdheid van het Rijk. Het Rijk vraagt aan de provincie om advies zodat de regionale kennis en belangen kunnen worden afgewogen. Bij het opstellen van het advies zijn ook adviezen van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe en Wijchen, het waterschap Rivierenland en drinkwaterbedrijf Vitens betrokken. De minister van EZK beslist of de aangevraagde vergunning wordt verleend.

Aardwarmte

Aardwarmte ook wel geothermie, is een nieuwe vorm van energie die gewonnen wordt uit de diepe ondergrond, op een diepte tot 7 kilometer. Aardwarmte kan een rol vervullen bij de overschakeling naar duurzame warmte. Voor het bedrijfsleven en warmtenetten. Het is wel belangrijk dat aardwarmte veilig en verantwoord gewonnen wordt.

Terug naar nieuwsoverzicht