Persuitnodiging voor Oplevering drie Waalprojecten

23-9-2019

Op zaterdag 28 september vieren Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland met alle regiopartners, de aannemers, bewoners en andere betrokkenen de oplevering van de drie Waalprojecten: Loenensche Buitenpolder, Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden en Herinrichting Afferdense en Deestse Waarden. ‘s Middags zijn er in deze drie gebieden publieksdagen. In de ochtend vindt de gezamenlijke opening plaats in de Afferdense en Deestse Waarden. Hiervoor is Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, uitgenodigd. De locatie Afferdense en Deestse Waarden ligt midden in het gebied aan de Waal. Wij nodigen je van harte uit om deze gebeurtenis verslag te doen door hierbij aanwezig te zijn.

Afferdense en Deestse Waarden, Vlamoven, Waalbandijk 37 te Deest

Programma (tijden bij benadering)

  • 10.30 uur Ontvangst van de genodigden
  • 11.30 uur Welkom door de dagvoorzitter, Jochem van Gelder
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen opent de bijeenkomst met een korte toespraak. In een afwisselend programma komen het hoofd Gelderland van Staatsbosbeheer, Arjan Snel, de gedeputeerde van de Provincie Gelderland, Peter van ’t Hoog, de dijkgraaf van Waterschap Rivierenland, Co Verdaas, de vertegenwoordiger voor Kaderrichtlijn Water namens Rijkswaterstaat Theo van de Gazelle en de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Nelly Kalfs aan het woord. Tussendoor schakelen we met de wielerploegen die, vanuit de Heesseltsche Uiterwaarden en de Loenensche Buitenpolder, met de puzzelstukken onderweg zijn naar de bijeenkomst in de Afferdense en Deestse Waarden
  • 12.15 uur Tijdens de officiële openingshandeling maken we de gebiedspuzzel compleet en  sluiten we af met een toostmoment.
  • 12.30 uur De dagvoorzitter sluit de bijeenkomst.

Waaldag 2019

Tussen de dijken van de Waal zijn dit jaar drie projecten afgerond. Het gaat om de Heesseltsche Uiterwaarden, Afferdense en Deestse Waarden en Loenensche Buitenpolder. In deze uiterwaarden gaan waterveiligheid, waterkwaliteit, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand. Er zijn meestromende geulen gegraven en uiterwaarden verlaagd. Rivierwater kan hier zijn weg vinden, natuurlijk gevolgd door planten en dieren onder en boven water. Én in deze nieuwe natuur kunnen mensen naar hartenlust struinen en genieten. De geïntegreerde aanpak langs de rivieren levert gebieden op met waarde voor Nederland. Het resultaat van jarenlang intensief samenwerken tussen overheden en inwoners.

De drie projecten

Drie Waalprojecten met als resultaat in totaal 444 hectare nieuwe riviernatuur, waar ruimte is om te recreëren.

In de Afferdense en Deestse Waarden ligt de langste meestromende nevengeul van Nederland. Het water uit de Waal stroomt de nevengeul in bij Deest en weer uit bij Druten. Met zijn 4,5 kilometer lengte is het de langst meestromende nevengeul van Nederland. Samen met de twee andere hoogwatergeulen in deze uiterwaarden, voorkomt de nevengeul overstromingen bij extreemhoogwater. De Waal krijgt hier meer ruimte, waardoor de waterstand ruim 4 cm daalt en de kans op overstromingen vermindert. In het 285 ha grote gebied is 158 ha nieuwe natuur aangelegd waar flora en fauna alle ruimte zich te ontwikkelen krijgen, zowel op het land als in het water. 

De Heesseltsche Uiterwaarden zijn heringericht om het gebied beter te beschermen bij hoogwater, een waterstandsdaling tot 5,5 cm is te bereiken. Daarbij is er met 204 ha een groot aaneengesloten en beheerbaar natuurgebied langs de rivier ontstaan met schrale graslanden en rivierduinen rondom de geulen en besloten moerassen en zachthout ooibossen (bossen die regelmatig overstromen) met wilgen en populieren.

In de Loenensche Buitenpolder ligt ruim 80 ha natuurgebied waarin rivierdynamiek binnen de polder vergroot is door de verbreding en uitdieping van de historische loop van een oude rivierstrang. Er zijn maatregelen genomen, die de waterkwaliteit verbeteren. De herinrichting van de uiterwaard creëert een moerassig en grasrijk leefgebied waar de Porseleinhoen en de Kwartelkoning zich thuis kunnen voelen. Daarnaast zijn cultuurhistorisch waardevolle elementen hersteld zoals de historisch sluis.

Dat resultaat vieren we op de Waaldag op zaterdag 28 september. Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland zijn de vier organisaties die samen met de lokale gemeenten en bewoners dit resultaat opleveren. De drie projecten zijn mooie voorbeelden van de nieuwe manier van integraal werken die langs de rivieren is ontstaan. In de afgelopen decennia is langs de Waal een groot aantal projecten uitgevoerd en er zijn weer nieuwe projecten in ontwikkeling. Altijd vanuit die brede kijk op hoe doelen gecombineerd kunnen worden, zodat er maximaal resultaat is voor droge voeten, waterkwaliteit, natuur en bewoners. Want het werk aan de rivieren is nooit af. Nieuwe (rivier)uitdagingen komen op ons af door klimaatverandering, de noodzaak van nieuwe riviernatuur en het toenemend belang van scheepvaart.

Waaldag publieksmiddagen op 28 september: De publieksmiddag in de Heesseltsche Uiterwaarden begint om 12.00 uur bij de plek waar de grote en kleine nevengeul samenkomen. Op deze centrale ontmoetingsplek verricht wethouder Jacobine Hartman van de gemeente West Betuwe om 14.30 uur de officiële openingshandeling. Zij zal vertellen over water in het Gelderse rivierengebied, als bedreiging én kans.

Tijdens de Waaldag, in de Afferdense en Deestse Waarden van 13.00 tot 17.00 uur, wordt het gebied na herinrichting weer opengesteld voor de omgeving. Bezoekers kunnen met eigen ogen aanschouwen hoe mooi het gebied is geworden.

De Loenensche Buitenpolder wordt na de werkzaamheden weer opengesteld voor de omgeving tijdens de Waaldag. Om te zien hoe mooi het gebied geworden is, nodigen we u van harte uit voor een excursie waarbij u de Loenensche Buitenpolder kunt beleven in al haar facetten. De publieksmiddag is op zaterdag 28 september van 12.00 tot 16.00 uur. 

Met vriendelijke groet,

Persvoorlichting Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

Mede namens de Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland

Terug naar nieuwsoverzicht