MIRT-onderzoek Achterhoekse uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

13-10-2020

De provincie Gelderland en het Rijk laten, in samenspraak met andere overheden en partners, een MIRT-onderzoek* uitvoeren voor de uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Adviesbureau Antea Group gaat het onderzoek uitvoeren. 

De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard, gronden aangrenzend aan de IJssel, liggen tussen Dieren, De Steeg, Giesbeek en Doesburg. Een gebied waar wandelaars en fietsers komen voor de natuur, de landgoederen en het boerenlandschap. In 2004 is de ‘Toekomstvisie Havikerpoort’ opgesteld. De visie voorziet in een reeks uitvoeringsprojecten zoals een faunapassage bij landgoed Middachten, een fietspad tussen de Eikenstraat en Ellecomsedijk en een nevengeul (fase 1). Om het gebied vitaal te houden zijn nieuwe voorstellen ingebracht:

  • verbetering van de waterkwaliteit,
  • extra ruimte die nodig is voor de scheepvaart en voor afvoer van hoog water van de IJssel,
  • aanpassingen die nodig zijn door het veranderende klimaat, verdroging, waterverontreiniging en voor het verbeteren van de natuur (Natura2000),
  • duurzame instandhouding van de landgoederen,
  • ontwikkeling van duurzame landbouw.

De samenwerkende partijen willen deze voorstellen koppelen aan lopende projecten.

Doel van het onderzoek

Het MIRT-onderzoek heeft dan ook tot doel opgaven en nieuwe voorstellen in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard te inventariseren. Het adviesbureau onderzoekt daarbij wat daarvan in een latere fase uitgewerkt kunnen worden. De inventarisatie met een analyse en advies is naar verwachting medio 2021 beschikbaar. Op basis van het eindrapport bezien de samenwerkende overheden en partners welk vervolg nodig is om de opgaven in het gebied verder te brengen. Het MIRT-onderzoek heeft dus niet tot doel om een plan te maken voor de inrichting van het gebied. Dat komt in een eventueel vervolg.

Consultatie: wat is uw inbreng?

Adviesbureau Antea Group voert een literatuuronderzoek uit en legt contact met (overheids-) organisaties, belangenorganisaties en andere belanghebbenden in het gebied. Grondeigenaren, gebruikers of belangengroepen die hun initiatief of project willen inbrengen, kunnen die tot en met 28 oktober a.s. melden via gelderland.nl/MIRT-HFO. Naar verwachting volgt eind dit jaar nog een consultatie waarbij de inbrengers kunnen beoordelen of alle aangeleverde informatie juist is verwerkt en of er nog aanvullingen gewenst zijn. Belangstellenden en belanghebbenden die van het vervolg op de hoogte gesteld willen worden, kunnen dat aangeven op de genoemde webpagina. Zij ontvangen dan bericht wanneer er nieuws is over de consultatie en (tussen)resultaten.

Gelders watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Bij de huidige aanpak van waterveiligheid is er ruimte voor andere belangrijke elementen. Neem natuur en recreatie. Ik vind het goed dat daarin ruimte is voor inbreng van betrokkenen. Ik nodig mensen van harte uit om hierin met ons mee te denken.”   

Samenwerkende partijen

Het Rijk en de provincie Gelderland werken voor het onderzoek in deze uiterwaarden samen met de gemeenten Rheden, Doesburg, Bronckhorst en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Landgoed Middachten, Stichting Twickel, Gestichten Doesburg, LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe, Vitens, K3 Delta en Natuurmonumenten.

Meer informatie? Vragen?

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan via gelderland.nl/MIRT-HFO. Daar kunt u ook uw vraag stellen via het Provincieloket.


Wat is een MIRT-onderzoek?

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en omvat een systematiek voor de planvorming, de besluitvorming en de financiering van maatregelen van het Ministerie van infrastructuur en waterstaat.

Een MIRT Onderzoek is de 1e stap in deze systematiek en heeft tot doel om voor een afgebakend gebied opgaven, belangen en belanghebbenden in kaart te brengen. Zowel het rijk als gemeenten, provincies of waterschappen kunnen het initiatief nemen om een MIRT-onderzoek uit te voeren. Het onderzoek staat op zichzelf. Andere fasen in de MIRT-systematiek zijn: een Verkenning die leidt tot een voorkeursbeslissing, een planstudie die resulteert in een projectbeslissing

Het riviersysteem zelf is door menselijke ingrepen uit evenwicht geraakt: het zomerbed schuurt uit en de uiterwaarden slibben op. Met name de erosie van het zomerbed zorgt op de ongestuwde riviertrajecten voor lagere waterstanden bij lagere afvoeren. Hierdoor ondervindt de scheepvaart hinder van lage waterstanden, wordt de inlaat van zoetwater naar het regionale watersysteem moeilijker en verdrogen uiterwaarden.

In het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Rijn en Maas spelen hierdoor verschillende grote opgaven op het gebied van waterveiligheid, scheepvaart.

Terug naar nieuwsoverzicht