Herzien ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland ter visie

2-9-2020

Gedeputeerde Staten hebben een herzien ontwerp inpassingsplan railterminal Gelderland  (RTG) vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen. Ook het Milieueffectrapport (MER), de passende beoordeling, twee ontwerp-omgevingsvergunningen (Wet natuurbescherming en waterwet) en het ontwerpbesluit voor hogere grenswaarden (geluid)  liggen ter inzage. 

“Met dit herziene inpassingsplan zetten we een volgende, nieuwe stap op weg naar het mogelijk maken van de railterminal Gelderland.  Door gebruik te maken van de bestaande Betuweroute kunnen ondernemers via de railterminal Gelderland goederen overslaan van weg naar spoor. Dat is niet alleen goed voor de regionale economie en bedrijven maar leidt ook tot minder uitstoot bij het vervoer van goederen. We compenseren de stikstof en we investeren in gebiedsmaatregelen  om de effecten van de railterminal te beperken,” aldus Gedeputeerde Christianne van der Wal

Zienswijzen

Iedereen kan van 10 september 2020 tot en met 21 oktober reageren op bovenstaande stukken.  Afhankelijk van Covid-19 organiseert de provincie op 13 en 14 oktober inloopbijeenkomsten in Watergoed aan de Tielsestraat129 in Valburg.  Reacties op stukken worden beantwoord en waar nodig verwerkt in het definitieve inpassingsplan. Begin 2021 besluiten Provinciale Staten naar verwachting over het inpassingsplan.

MER en ADC-toets

Voor het herziene ontwerp-inpassingsplan is een MER opgesteld. Dit is het gevolg van de plicht om de effecten van stikstof op Natura2000-gebieden in beeld te brengen met een passende beoordeling. Conclusie uit de passende beoordeling is dat voor een aantal gebieden op de Veluwe effecten op de natuur te verwachten zijn. Vervolgens is de RTG beoordeeld via een zgn ADC-toets. Die onderbouwd het gebrek aan alternatieven (Adc-toets) en toont de dwingende reden van openbaar belang van de RTG aan (aDc-toets) en gaat in op het compenseren (adC-toets). De compensatie- maatregelen op de Veluwe vormen onderdeel van de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming.

Railterminal Gelderland

Gelderland werkt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven binnen de Goederenvervoer corridor, met daarin Betuweroute, A15 en Waal. De RTG maakt overslag van goederen van weg naar spoor mogelijk in Overbetuwe vlak bij Nijmegen. Deze logistieke hotspot wordt hierdoor nog aantrekkelijker voor (logistieke) bedrijven, versterkt het de regionale en nationale economie en stimuleert werkgelegenheid. Transport via spoor in plaats van weg leidt tot minder CO2-uitstoot. 

Informatie over de RTG is te vinden op www.railterminalgelderland.nl. Vanaf 10 september zijn daar ook alle ontwerpbesluiten en het MER te vinden.

Terug naar nieuwsoverzicht