Gelderland: Projectplan dijkversterking Wolferen-Sprok goedgekeurd

2-6-2021

Gelderland heeft het projectplan voor de dijkversterking van het traject Wolferen-Sprok goedgekeurd. De provincie stemt daarmee in met het plan van Waterschap Rivierenland om de Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) te versterken. Er is niet alleen naar waterveiligheid gekeken, maar ook rekening gehouden de geplande of gewenste gebiedsontwikkelingen.

In totaal wordt hier 13 kilometer dijk versterkt. Aan dit Waal-traject liggen de plaatsen Slijk-Ewijk, Oosterhout (met buurtschappen Loenen en Wolferen), Lent (en buurtschap Sprok) en Bemmel. De dijk wordt opgehoogd en veiliger gemaakt door ophoging met grond en damwanden. Ook wordt een kunststof damwand ingezet als maatregel tegen piping. Bij piping stromen zanddeeltjes met het water mee onder de dijk door.

Ruimtelijke kwaliteitsimpuls

Maar er is meer. Ook biedt het dijkontwerp ruimte voor de realisatie van de ruimtelijke kwaliteitsimpuls Gastvrije Waaldijk. De 80 km lange aantrekkelijke, verkeersveilige en duurzame (fiets)route die de rivier beleefbaar maakt, cultuurhistorische gebouwen langs de rivier weer laat zien en natuurrijke uiterwaarden verbindt met omwonenden die zo in een ‘rivierpark-achtige omgeving’ komen te wonen.

Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Onlangs hebben demissionair minister Van Nieuwenhuizen en dijkgraaf Verdaas en ik ter plaatse verschillende omwonenden gesproken. Overigens heeft ook de verantwoordelijke heemraad, mevrouw Roorda, diverse malen contact gehad met betrokkenen. We hebben constructief naar elkaars verhaal geluisterd. De plannen moeten het gebied echt veiliger maken, maar we hebben ook oog voor de belangen van dijkbewoners.” 

Nu Gelderland heeft ingestemd, wordt het projectplan, tezamen met de bestemmingsplannen en benodigde vergunningen 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen, wanneer zij het niet eens zijn met het plan, in beroep gaan bij de Raad van State.

De realisatie van de dijkversterking Wolferen-Sprok wordt in deeltrajecten uitgevoerd. De werkzaamheden starten na de zomer en de dijk is in 2026 waterveilig.

Terug naar nieuwsoverzicht