Geld voor verduurzamen stallen en verminderen stikstof

23-4-2021

Gelderse kalverhouders die overstappen op een duurzaam en vernieuwend stalsysteem kunnen daarvoor subsidie krijgen. Provincie Gelderland stelt hiervoor € 10,5 miljoen beschikbaar. Een voorwaarde voor de subsidie is dat ook wordt gemeten wat het effect van het stalsysteem is op uitstoot. De maatregel maakt deel uit van de Gelderse stikstofaanpak om de stikstofbelasting op kwetsbare Natura 2000-gebieden omlaag te brengen en de betrokken sectoren te verduurzamen.

Provincie Gelderland wil een duurzaam toekomstperspectief voor de kalverhouderij. Hiervoor is vorig jaar € 30 miljoen uitgetrokken. € 20 miljoen is al beschikbaar gesteld voor de opkoopregeling kalverhouderij, voor ondernemers die geen toekomst meer zien voor hun bedrijf. Nu komt er nog eens € 10,5 miljoen vrij voor ondernemers die juist wel perspectief zien en willen verduurzamen.

Covid-19

Een groot aantal kalverhouderijen kwam vorig jaar in de problemen door de Covid-19 pandemie en de getroffen overheidsmaatregelen, zoals het sluiten van de grenzen en de horeca. Daardoor stortte de afzetmarkt voor de bedrijven in, wat grote financiële gevolgen heeft voor ondernemers. De provincie wil de sector helpen en ziet de mogelijkheid om zo ook meerdere doelen te combineren: het verminderen van stikstofuitstoot en het zorgen voor perspectief voor de sector.

Toekomst voor Gelderse boeren

Gedeputeerde Peter Drenth: "We hebben een grote stikstofopgave. We willen in Gelderland kunnen wonen, werken, leven en recreëren en om dat te kunnen blijven doen moet de uitstoot en neerslag van stikstof omlaag om de natuur weer sterker te maken. Daar werken we met alle sectoren hard aan. Onze kalverregeling is daarvan een mooi voorbeeld: samen met de sector werken we aan het terugbrengen van de stikstofbelasting. En we bieden perspectief voor ondernemers die willen verduurzamen. Dat past bij ons nieuwe landbouwbeleid: investeren in een land- en tuinbouw, waarbij agrarische bedrijven op een duurzame manier produceren en daar een goed belegde boterham mee verdienen."

Subsidieregeling

De subsidieregeling die nu wordt opengesteld is gericht op kalverhouders. Provincie Gelderland kiest hiervoor omdat voor deze sector tot nu toe landelijk nauwelijks geld beschikbaar is. Dat heeft te maken met het ontbreken van voldoende erkende stalsystemen. Een erkend stalsysteem is een voorwaarde om in aanmerkingen te komen voor landelijke subsidieregelingen. Vanuit de Gelderse Stikstofaanpak zetten we nu voor de kalverhouderij in op een uitbreiding van nieuwe erkende stalsystemen, die bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Bij het houden van vleeskalveren ontstaan in de stal, de mest- en voeropslag of de mestkelder, broeikasgassen, ammoniak en fijnstof. Deze stoffen zijn schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu. Een slimme aanpassing van het stalsysteem kan veel van die uitstoot voorkomen en daarmee ook de neerslag van schadelijke stoffen op stikstofgevoelige natuur. Door de verplichting om ook het effect van de stalaanpassing te meten is straks ook duidelijk  welke vernieuwing van het meest bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot.

Subsidie aanvragen

Tussen 3 mei en 12 juli 2021 kunnen samenwerkingsverbanden met daarbij minimaal 1 Gelderse kalverhouder subsidie aanvragen. De subsidie is onderdeel van het plattelelandsontwikkelingsprogramma POP3. Het 3e Europese subsidieprogramma dat bijdraagt aan het ontwik­kelen, verduurzamen en innoveren van het platteland. Lees meer informatie op de pagina over de subsidieregeling Innovatie Kalverhouderij.

Terug naar nieuwsoverzicht