POP3 Niet-productieve investeringen water KRW EVZ

Heeft u een goed projectidee dat zich richt op de inrichting van een natte ecologische verbindingszone voor de doelsoort Winde en/of Kamsalamander? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem, waaronder de inrichting van natuurvriendelijke oevers, beekherstel, stapstenen of vispassages voor het vispasseerbaar maken van een stuw.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar het openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen Water KRW EVZ (juni 2019).

Let op: U kunt alleen een subsidie aanvragen wanneer de activiteiten plaatsvinden in de urgente gebieden, zoals opgenomen op de kaarten in de bijlage van het openstellingsbesluit.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aanvragen via POP3-Webportal. Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure.

Let op: Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning. Vraag deze op tijd aan!

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 17 juni 2019, 09.00 uur tot en met 12 augustus 2019, tot 17.00 uur.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.