POP3 Fysieke investeringen DAW 2019

Heeft u een goed innovatief projectidee dat leidt tot een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen door de land- en tuinbouwsector in Gelderland? Of dat leidt tot het verminderen van effecten van verdroging, wateroverschotten en toenemende verzilting? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden 

U kunt subsidie aanvragen voor: fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen of voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar de Nadere regels van het Openstellingsbesluit Fysieke investeringen DAW 2019.

Let op:
Subsidie wordt alleen verstrekt voor bovenwettelijke investeringen, zoals opgenomen in de investeringslijst in het openstellingsbesluit. 

U vraagt uw subsidie aan via de POP3 Webportal. Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure.

Let op: Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning. Vraag deze op tijd aan! 

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 27 mei 2019 tot en met 8 juli 2019. 

Relevante informatie en tips 

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.